Klippans logotype

Åtgärder som inte kräver bygglov

Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus

"Friggebodsrätten" begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga, normalt inom 100/300 meter från sjöar och vattendrag.

Från och med den 1 januari 2008 är det tillåtet att utan bygglov uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar om den sammanlagda byggnadsarean inte är större än 15,0 kvm. Det finns inte längre någon begränsning av antalet bodar. Taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter. Boden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

Om boden är större än 10 kvm och placeras närmare småhus än 4,0 meter så finns regler för att förhindra spridning av brand mellan byggnader. Se Boverketslänk till annan webbplats byggregler, BBR, avsnitt 5:721.

mur eller plank, höjd högst 1,8 m, högst 3 m ut från huset

skärmtak, högst 15 kvm

"friggebodar", tillsammans högst 15 kvm och 3 m i taknock

Om angränsande grannar går med på det får åtgärden utföras närmare gräns än 4,5m. Utanför detaljplan och samlad bebyggelse får man göra mindre tillbyggnader till bostadshus eller uthus eller bygga helt nya uthus.

Anmälningspliktiga åtgärder

Åtgärder som inte kräver bygglov kan vara anmälningspliktiga. Exempel på anmälningspliktiga åtgärder är installation eller ändring av:

  • Eldstäder/braskaminer, även insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
  • Ventilationssystem
  • Avlopp
  • Hissar
  • Ändring av en bärande konstruktion
  • Att avsevärt förändra planlösningen

Är du osäker på om åtgärden du tänker vidta är anmälningspliktig är du välkommen att kontakta plan- och byggkontoret, se länk till stadsarkitekt och byggnadsinspektör under rubriken "Kontakt" på den här sidan.

Ett beslut om startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter det att startbesked gavs.

Blankett för anmälan hittar du här.

Senast uppdaterad: 2016-08-18
Sidansvarig: Martin Tång

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Stadsarkitekt
Göran Lönnqvist
Telefon: 0435-281 65
E-post: goran.lonnqvist@klippan.se

Byggnadsinspektör
Roger Lindén
Telefon: 0435-281 66
E-post: roger.linden@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se