Klippans logotype

Ljungbyheds avloppsreningsverk

Ljungbyheds avloppsreningsverk ligger i närheten av gamla F5 i Ljungbyhed och är dimensionerat för 3 500 personer. Cirka 1 600 personer är anslutna i dag.
I Ljungbyhed finns 14 stycken pumpstationer.

Reningssteg - Följ vattnets väg genom reningsverket

Rensgaller:

Det smutsiga vattnet kommer från hushållen i Ljungbyhed och rinner igenom ett galler som fångar upp större partiklar såsom papper och trasor. De fångas upp i en skruv som sedan transporterar resterna till en container.

Sandfång:

I sandfånget sedimenterar sanden ner i en ficka och sugs sen upp med slamsugarbil.

Förluftningsbassäng:

Precis innan luftning tillsätts det fällningskemikalie aluminiumklorid som hjälper till att fälla ut fosfor ur vattnet. Så kallad förfällning.

Försedimenteringbassäng:

Här sedimenterar de tunga partiklarna i vattnet. Partiklarna sjunker till botten och pumpas ut genom en så kallad pumpgrav och vidare till en slamrötdamm.

Biologiskbehandling:

På Ljungbyheds reningsverk har man en biobädd som består av en cirkulär bädd med plastfyllning. Avloppsvattnet fördelas jämt över bädden med spridare som drivs runt av vattnets fall mot bädden. På plastmaterialets yta bildas biologisk påväxt med mikroorganismer och bakterier som bryter ned organiska ämnen i avloppsvattnet.

Mellansedimenteringbassäng:

Här sjunker partiklar till botten och skrapas bort och vidare till en slamrötdamm.


Snäckpumpstation/Arkimedesskruv:

Med hjälp av snäckpumpar/Arkimedesskruv pumpar man vattnet upp till kemiskbehandling med aluminiumklorid.


Slutsedimenteringbassäng:

Innan slutsedimenteringen blandas fällningskemikalien aluminiumklorid in, så kallad efterfällning, innan man låter fosforn sjunka till botten en sista gång innan vattnet släpps ut i Rönne å.

Förtjockare:

Slammet sedimenterar i en gravitationförtjockare och kan plockas ut från bottnen på förtjockaren och pumpas upp till slamrötdammen.

Slamrötdamm:

Till slamrötdammen pumpas slam ifrån de olika sedimenteringsbassängerna och i dammen så startar en rötningsprocess.

Två gånger i veckan hämtas slam och körs till Klippans reningsverk. På Klippans reningsverk pumpas slammet in i en extern tank som sedan pumpar in till skivförtjockaren ”pucken” för att sen CEPT-behandlas och sen rötas.

Senast uppdaterad: 2016-06-21
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se