Klippans logotype

Ansökan om grävningstillstånd på kommunal mark

Planerade arbeten skall alltid föregås av ett tillstånd efter en skriftlig anmälan.  
Utmärkning av vägarbete skall ske enligt vägverkets anvisningar ”Arbete på väg”.  

OBS! Även andra tillstånd kan krävas för arbetets genomförande.  
Utnyttjas mer än 50 % av asfaltstråk, t ex i trottoar, skall hela bredden läggas om. Bärlagret skall alltid bytas ut och ha en tjocklek på minst 100 mm. Beläggningstjockleken skall motsvara den befintliga beläggningen eller gatans klassificering.  

Sökanden är alltid ansvarig för schakten, efter reparationsarbetet, tills beläggningen är utförd. Schakten får bara vara avstängd 1 dag efter reparationsarbetet. Beläggningsskadan skall vara slutligt återställd senast 30 dagar efter avslutad reparation.  

Uppfyller inte entreprenören ovanstående kommer kommunen omgående att åtgärda beläggningsskadan på entreprenörens bekostnad. För olycka som inträffar p.g.a. beläggningsskada, ansvarar den sökande.

Senast uppdaterad: 2016-04-27
Sidansvarig: Peter Åkesson

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se