Klippans logotype

Beslutsvägar och överklagan

Beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, förtroendevald eller anställd. Vem eller vilka som fattar beslut i Klippans kommun beror på vad saken gäller. Som kommuninvånare kan man överklaga, se överklagande.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget, taxor och den kommunala skattesatsen. De finns i Klippans kommuns författningssamling.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Tider och dagordning annonseras i lokalpressen, på hemsidan och på den officiella anslagstavlan i kommunhuset.

Fråga och interpellation

Om en ledamot i fullmäktige vill följa upp ett ärende kan han eller hon ställa en fråga eller en interpellation till något av kommunalråden eller ordföranden i en nämnd. Vid en fråga är det bara den svarande som får ordet. Vid en interpellation får alla ledamöter delta i debatten. Frågor och interpellationer får bara röra ett ärende som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. De skall lämnas in skriftligt i förväg. Varken fråga eller interpellation leder till beslut.

Beslutsärende

Efter frågor och interpellationer behandlar fullmäktige ärenden där beslut skall fattas. Dessa ärenden har först behandlats i styrelser och nämnder. Besluten verkställs sedan av anställda i kommunens förvaltningar.

Motion

Ett skriftligt förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder motioner till beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan överlämnas till kommunstyrelsen som ser till att ärendet bereds i berörda nämnder och styrelser. Därefter kommer motionen tillbaka till fullmäktige. Beslut bör fattas inom ett år efter att motionen har väckts.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen har också övergripande ansvar för att besluten verkställs och följs upp. Vilket ansvarsområde kommunstyrelsen har framgår av kommunstyrelsens reglemente.

Kommunfullmäktige har uppdragit (delegerat) åt kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa grupper av ärenden, som till exempel att köpa och sälja fastigheter eller att låna pengar till kommunens verksamhet.

Nämnd

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som skall ingå i dessa. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för. Nämnden beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. I många lagar anges också att en nämnd skall fatta beslut i en viss typ av frågor.

Tjänsteman och förtroendevald

Nämnderna kan uppdra (delegera) till en ledamot eller tjänsteman att fatta beslut i en viss typ av frågor, främst rutinärenden. Brådskande ärenden får delegeras till förtroendevalda.

Överklagande

Om man vill klaga på ett beslut kan man som kommunmedlem begära att länsrätten prövar om det är lagligt. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär. Ett sådant överklagande ska lämnas till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att information (protokoll) satts upp på kommunens anslagstavla.

Den som berörs av ett beslut och beslutet går emot honom eller henne kan i vissa fall överklaga beslutet. Då prövar rätten inte bara om beslutet är lagligt utan också själva sakfrågan. Ett sådant överklagande ska lämnas till den myndighet som fattat beslutet inom tre veckor från det att den som klagar fått del av det.

Senast uppdaterad: 2016-12-01
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Hur gör jag om jag vill framföra synpunkter och klagomål? Eller om jag vill felanmäla något?

Det är viktigt att du lämnar dina synpunkter oavsett om det gäller klagomål, felanmälan, förslag eller beröm så att vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet ännu mer. Detta ger oss möjlighet att ta itu med problem eller missförstånd och att föra en dialog.  

För att underlätta för dig har vi inrättat en kundtjänst. Vänd dig i första hand dit.

Du kan lämna synpunkter via:

Relaterad information

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se