Klippans logotype

Budget och årsredovisning

Målen och de ekonomiska ramarna sammanställs i budgeten. I den kan du läsa fullmäktiges uppdrag till nämnderna, som i sin tur ger uppdrag till verksamheterna. Målen bryts då ner och de ekonomiska resurserna fördelas.

I årsredovisningen beskrivs det ekonomiska resultatet och måluppfyllelsen för respektive verksamhet. Budget och årsredovisning redovisas här i sammandrag och via länkar kan du läsa dokumenten i sin helhet.

Så här används skattepengarna 2016

Verksamhetens kostnader beräknas till total 1,0 miljarder kronor. Finansieringen sker främst via skatteintäkter och statsbidrag.
Kommunens skattesats är från och med 2015 20,75 procent.

Budgetmedel fördelas mellan nämnderna för att de ska kunna producera de tjänster som medborgarna efterfrågar. Vid fördelning tas hänsyn till volymförändringar på grund av befolkningsutveckling, prisökningar, ändrade lagar och omvärldsförändringar.

Medel för att täcka löneökningar budgeteras centralt och fördelas till nämnderna när löneavtalen är fastställda. För att nå de finansiella målen ska nämnderna göra långsiktigt hållbara effektiviseringar i sina verksamheter.

Fördelning av skattemedel: Barn- och utbildningsnämnden 370,5 mkr, Socialnämnden 300,2 mkr, Kommunstyrelsen 98,5 mkr, Kultur- och fritidsnämnden 39,8 mkr och övriga nämnder 3,2 mkr.

Investeringsbudget 2016

Investeringar för 2016 är budgeterade till 79,5 miljoner kronor. Bland annat omfattas följande projekt:

  • Ny förskola med fyra avdelningar
  • Fortsatt ombyggnad av Snyggatorpsskolan
  • IT- och bredbandsutbyggnad
  • Förnyelse av gatubelysning
  • Spontanidrottsplatser
Senast uppdaterad: 2016-02-29
Sidansvarig: Wieslawa Broström

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se