Budget och årsredovisning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Målen och de ekonomiska ramarna sammanställs i budgeten. I den kan du läsa fullmäktiges uppdrag till nämnderna, som i sin tur ger uppdrag till verksamheterna. Målen bryts då ner och de ekonomiska resurserna fördelas.
 årsredovisningen beskrivs det ekonomiska resultatet och måluppfyllelsen för respektive verksamhet. Budget och årsredovisning redovisas här i sammandrag och via länkar kan du läsa dokumenten i sin helhet.

Så här används skattepengarna 2016
Verksamhetens kostnader beräknas till total 1,0 miljarder kronor. Finansieringen sker främst via skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens skattesats är från och med 2015 20,75 procent.

Budgetmedel fördelas mellan nämnderna för att de ska kunna producera de tjänster som medborgarna efterfrågar. Vid fördelning tas hänsyn till volymförändringar på grund av befolkningsutveckling, prisökningar, ändrade lagar och omvärldsförändringar. Medel för att täcka löneökningar budgeteras centralt och fördelas till nämnderna när löneavtalen är fastställda. För att nå de finansiella målen ska nämnderna göra långsiktigt hållbara effektiviseringar i sina verksamheter.

Investeringsbudget 2016
Investeringar för 2016 är budgeterade till 79,5 miljoner kronor. Bland annat omfattas följande projekt:

  • Ny förskola med fyra avdelningar
  • Fortsatt ombyggnad av Snyggatorpsskolan
  • IT- och bredbandsutbyggnad
  • Förnyelse av gatubelysning
  • Spontanidrottsplatser