Klippans logotype

Översiktsplanprocess

Program

Översiktsplaneringen kan inledas med ett programskede, då man tillsammans går igenom vad som ska göras. Man får en övergripande bild av läget och kan då ta beslut om det fortsatta fördjupande arbetet. Samrådsmöte hålls även under programskedet.

Samråd

När ett förslag till översiktsplan tagits fram är det dags för samråd. Det innebär att förslaget skickas ut till berörda intressenter samt finns att se för allmänheten. De synpunkter som kommer in från berörda intressenter som är fastighetsägare, andra sakägare, hyresgäster, organisationer, myndigheter och andra under samrådet redovisas i en samrådsredogörelse.

Utställning

Planförslaget ställs ut och innehåller nu även de synpunkter som inkommit under samrådet på något sätt. Antingen genom revidering där man beaktat synpunkten eller med kommentar om varför man inte tagit hänsyn till synpunkten. Har man invändningar på förslaget ska de lämnas skriftligen.
Utlåtande skrivs efter utställningstidens utgång och i den finns alla synpunkterna samlade.

Antagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige.

Överklagande

Översiktsplanen kan inte överklagas från den dag beslutet om antagande satts upp på kommunens anslagstavla i kommunhuset. Däremot kan planen överklagas om det finns brister i handläggningen. Får den som överklagar rätt i högre instans, kan ett eller flera skeden i översiktplaneprocessen komma att göras om. De som skriftligen framfört synpunkter under utställningstiden har rätt att överklaga planbesluten. Överklaganden prövas av Länsrätten, Kammarrätten och i sista instans Regeringsrätten, så kallad laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen.

Senast uppdaterad: 2016-11-23
Sidansvarig: Martin Tång

Kontakt

Klippans kommun
Plan- och byggavdelning
264 80 Klippan
E-post: plan-o-byggkontoret
@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se