Medborgardialog

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Din åsikt är viktig för oss. Vi arbetar för att du som är invånare i Klippans kommun ska trivas och vara stolt över din kommun. Därför är det också viktigt att du känner att steget till att ta kontakt med kommunen är enkelt, smidigt och ger något tillbaka. Vi har en mängd e-tjänster som du kan använda, både för att utföra något eller för att ta kontakt med oss.

Klippans kommun har sedan flera år arbetat för att utveckla tillgänglighet och bemötande och vi vill satsa på utökad medborgardialog och delaktighet.
Dialogtjänster utvecklas och förvaltas som en del i Kundtjänst men också som en arena för politikernas möte med medborgarna.

Kommunen vill arbeta med en öppen och bred dialog genom en kombination av fysiska möten och sociala medier och utan att knyta invånarna  till fasta strukturer och institutioner. Dialogen kan utgå från en viss fråga eller ett ämnesområde. Den kan också vara målgruppsorienterad, till exempel  mot ungdomar eller andra grupper.

Vi arbetar efter denna struktur:

  1. Öppen dialog genom en kommunsida på Facebook.

  2. Ämnesinriktad dialog, till exempel genom möten eller medborgarpaneler för olika ämnen eller aktuella frågor.

  3. Målgruppsinriktad dialog genom upprop/inbjudningar till virtuella och/eller fysiska möten.

Beslutsvägar och överklagan
Beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd, förtroendevald eller anställd. Vem eller vilka som fattar beslut i Klippans kommun beror på vad saken gäller. Som kommuninvånare kan man överklaga, se överklagande.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens budget, taxor och den kommunala skattesatsen. De finns i Klippans kommuns författningssamling.

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Tider och dagordning annonseras i lokalpressen, på hemsidan och på den officiella anslagstavlan i kommunhuset.

Fråga och interpellation
Om en ledamot i fullmäktige vill följa upp ett ärende kan han eller hon ställa en fråga eller en interpellation till något av kommunalråden eller ordföranden i en nämnd. Vid en fråga är det bara den svarande som får ordet. Vid en interpellation får alla ledamöter delta i debatten. Frågor och interpellationer får bara röra ett ärende som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. De skall lämnas in skriftligt i förväg. Varken fråga eller interpellation leder till beslut.

Beslutsärende
Efter frågor och interpellationer behandlar fullmäktige ärenden där beslut skall fattas. Dessa ärenden har först behandlats i styrelser och nämnder. Besluten verkställs sedan av anställda i kommunens förvaltningar.

Motion
Ett skriftligt förslag från en ledamot i kommunfullmäktige kallas motion. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder motioner till beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan överlämnas till kommunstyrelsen som ser till att ärendet bereds i berörda nämnder och styrelser. Därefter kommer motionen tillbaka till fullmäktige. Beslut bör fattas inom ett år efter att motionen har väckts.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen har också övergripande ansvar för att besluten verkställs och följs upp. Vilket ansvarsområde kommunstyrelsen har framgår av kommunstyrelsens reglemente.

Kommunfullmäktige har uppdragit (delegerat) åt kommunstyrelsen att fatta beslut i vissa grupper av ärenden, som till exempel att köpa och sälja fastigheter eller att låna pengar till kommunens verksamhet.

Nämnd
Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som skall ingå i dessa. För varje nämnd fastställer fullmäktige ett reglemente där det anges vilken verksamhet nämnden har ansvar för. Nämnden beslutar i frågor inom sitt ansvarsområde. I många lagar anges också att en nämnd skall fatta beslut i en viss typ av frågor.

Tjänsteman och förtroendevald
Nämnderna kan uppdra (delegera) till en ledamot eller tjänsteman att fatta beslut i en viss typ av frågor, främst rutinärenden. Brådskande ärenden får delegeras till förtroendevalda.

Överklagande
Om man vill klaga på ett beslut kan man som kommunmedlem begära att länsrätten prövar om det är lagligt. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär. Ett sådant överklagande ska lämnas till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att information (protokoll) satts upp på kommunens anslagstavla.

Den som berörs av ett beslut och beslutet går emot honom eller henne kan i vissa fall överklaga beslutet. Då prövar rätten inte bara om beslutet är lagligt utan också själva sakfrågan. Ett sådant överklagande ska lämnas till den myndighet som fattat beslutet inom tre veckor från det att den som klagar fått del av det.