Klippans logotype

Klippans kommuns vision

Bild som är framtagen att illustrera visionen.

Visionen för Klippans kommun

Antagen i fullmäktige

"Klippan – en kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka. Här bor och mår vi bra!"

En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar en målbild. Vår vision är en gemensam framtidsbild för hela kommunen.  

Till detta arbete hör även ett antal mål som beslutats av Kommunfullmäktige. Målen kan ses som delar i den helhet som utgörs av visionen.

Du kan följa vårt arbete med måluppfyllelsen här.

Fullmäktigemål 2016-2018

1. Kommunen ska erbjuda ett gott och varierat boendeutbud

2. Klippans kommun ska präglas av ett gott företagarklimat

3. Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik

4. Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna.

5. Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
   
6. Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser.

7. Medborgare och brukare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande.

8. Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv.
 
9. Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.

10. Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning.

11. Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning.
Senast uppdaterad: 2016-12-09
Sidansvarig: Lina Wideland

Relaterade länkar

Ta del av diskussionen kring om Klippans kommun ska ha en kommungemensam vision.

Kommunfullmäktige 2015-01-27

16. Styrmodell Klippans kommun 2016-2020

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se