Kommunledningsstab

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Kommundirektör
Tomas Rikse
Telefon: 0435-281 10
E-post: tomas.rikse@klippan.se

Folkhälsoutvecklare
Sara Persson
Telefon: 0435-281 94
E-post:
sara.persson4@klippan.se

Brottsförebyggare och
säkerhetssamordnare
Henrik Ehrenberg
Telefon: 0435-285 68
E-post: henrik.ehrenberg@klippan.se

Integrationsstrateg
Jonathan Viksten
Telefon 0435-280 22
E-post:
jonathan.viksten@klippan.se

Miljöstrateg
Tord Andersson
Telefon: 0435-280 16
E-post: tord.andersson@klippan.se

Säkerhetschef
Göran Tesfai Skoglund
Telefon: 0435-283 33
E-post: goran.tesfai.skoglund@klippan.se

Utvecklingsstrateg
Anders Ebbesson
Telefon: 0435-281 32
E-post: anders.ebbesson@klippan.se

Utvecklingsstrateg
Anna Ilirzon
Telefon: 0435-286 89
E-post: anna.ilirzon@klippan.se

Öppettider

Måndag-fredag
08.00- 17.00


kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Brottsförebyggare
Brottsförebyggarens uppgift är att sprida kunskap och information om brottsförebyggande åtgärder. Brottsförebyggaren ska också ha kunskap om vilka problem som finns i kommunen. Uppdragsgivare är Brottsförebyggande rådet i Klippans kommun. Uppslag till brottsförebyggande insatser hämtar man framförallt från statistik från polisen.

Folkhälsoutvecklare
Folkhälsoutvecklaren har en sammanhållande och drivande funktion av det kommunövergripande strategiska folkhälsoarbetet i vilket det strategiska ANTD-förebyggande arbetet (alkohol, narkotika, tobak och doping) ingår. Utgångspunkt ska främst vara i den kommunala övergripande vision- och målformuleringen som ska återspeglas i hållbarhetspolicy och gemensam strategi för kommunens förvaltningar. I uppdraget ingår också att utvärdera och revidera folkhälsoplan/hållbarhetsstrategi.

Integrationsstrateg
Integrationsstrategens uppgift är att främja kommunens flyktingmottagande och integrationsarbetet i kommunen. I arbetet ingår att arbeta med finansiering av olika verksamheter genom statsbidrag från Migrationsverket. Arbetet innebär också samverkan med olika aktörer inom och utanför kommunens organisation som berörs av invandring till kommunen och att följa utvecklingen inom migrationsområdet.

Miljöstrateg
Miljöstrategens uppgift är att verka för att långsiktigt hållbar utveckling ska genomsyra hela kommunens verksamhet. Det kan handla om allt från att miljöanpassa de anställdas arbetsplatser till naturvård och stadsplanering. Många projekt görs i samverkan med andra kommuner, länsstyrelse men även internationellt i EU-projekt.

Säkerhetschef
Säkerhetschefen samordnar krisberedskapen i kommunen samt arbetar med förebyggande säkerhetsfrågor så att allvarliga skador och störningar inte uppstår. Arbetet handlar om att göra beredskapsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser samt att utbilda och öva personal och politiker som ingår i kommunens beredskapsorganisation.

Utvecklingsstrateg
Som utvecklingsstrateg är man ett stöd till kommundirektör och förvaltningschefer i utvecklingsfrågor. Man har också ansvar för att driva och utveckla kommunens styrsystem, som omfattar kommunens mål och mått. I uppdraget ingår dessutom att ha omvärldsbevakning och delta i nätverk, främst inom resultatstyrning och medborgardialog.