Klippans logotype

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningens uppdrag är organiserat på sex avdelningar:

  • Fastighetsavdelningen
  • Gatu- och parkavdelningen
  • Måltidsavdelningen
  • Lokalvårdsavdelningen
  • VA-avdelningen
  • Administrativa avdelningen och övriga verksamheter

Tekniska förvaltningen är underställd Kommunstyrelsen.

Fastighetsavdelningen
Verksamheten omfattar drift, skötsel och underhåll av kommunens byggnader såsom skolor, förskolor, äldreboende, kultur- och fritidsverksamheter och för administation. Vidare svarar avdelningen för kommunens lokalförsörjning genom samordning, planering och genomförande av ny-, till- och ombyggnader. Även inhyrning av externa lokaler ingår.

Gatu- och parkavdelningen
Gatuförvaltningen omfattar tillsyn, skötsel och andra åtgärder för att vidmakthålla gatuanläggningar. Dessa omfattar i sin tur gator, gångbanor, gång- och cykelvägar, refuger, trafikmärken, trafiksignaler, broar, räcken, diken, trummor, dagvattenbrunnar och gatubelysning. På uppdrag av VA-avdelningen utförs också arbete med drift, underhåll, omläggning och nybyggnad av vatten- och avloppsledningar. Även hantering av vattenmätare ingår.

Parkförvaltningen omfattar skötsel av detaljplanelagda områden med beteckningen "park", "natur" och liknande. Skötseln består i beskärning av träd och buskar, plantering  i urnor och rabatter av blomsterlök och sommarblommor, hantering av perenner, gräsklippning, slaghackning, röjning, vattning, ogräsrensning, samt tillsyn, skötsel och underhåll av lekplatser.

Måltidsavdelningen
Avdelningen producerar alla måltiderna inom kommunens äldreomsorg, barnomsorg och skolor. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider som är anpassade till de helt olika ålderskategorierna i nämnda verksamheter. Samtliga måltider komponeras när det gäller näringsvärde enligt Svenska näringsrekommendationer (SNR).

Lokalvårdsavdelningen
Avdelningen utför daglig städning och vid behov storstädning inom alla förvaltningars lokaler inklusive kommunhuset.

Va-avdelningen
Verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäkter, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, vattenledningar och vattenmätare samt avloppsledningar, pumpstationer och avloppsverk.

Administrativa avdelningen och övriga verksamheter
Inom avdelningen handläggs bostadsanpassningsbidrag, tillstånd för upplåtelse av allmän plats, hantering av fordonsvrak (skrotbilar), bidrag till enskild väghållning, trafiksäkerhetsfrågor, trafikövervakning, förvaltning av industrispår samt förvaltning av kommunens markreserv, skog och koloniområden.

Senast uppdaterad: 2015-08-26
Sidansvarig: Peter Åkesson

Kontakt

Besöksadress: Trädgårdsgatan 12
Postadress: 264 80 Klippan
Telefon: 0435-280 00
Fax 0435-184 60.
E-post: tekniska@klippan.se

Förvaltningschef
Ardiana Demjaha
Telefon: 0435-282 35
E-post: ardiana.demjaha@klippan.se

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se