Klippans logotype

Rådgivande organ

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer. Här hittar du information om några av Klippans kommuns rådgivande organ.

Folkhälsorådet

Folkhälsan är mångas ansvar och folkhälsoarbetet förutsätter samarbete och ansvarsfördelning mellan olika samhällssektorer, myndigheter och organisationer. Arbetet för en bättre hälsa kräver insatser på många olika nivåer och av många olika personer. Folkhälsoarbetets utförande skall vara nära och med människorna i lokalsamhället. Samverkan och helhetsperspektiv är ledstjärnor i ett framgångsrikt folkhälsoarbete.

Samverkan mellan:

 • Kultur- o Fritidsförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Kostenheten
 • Vårdcentralen Klippan och Vårdcentralen Ljungbyhed
 • Apoteket Kronan och Lloyds Apotek
 • Folktandvården
 • Sjukgymnastcentrum Kupolen
 • Capio Citykliniken
 • Försäkringskassan
 • Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 • Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
 • Kommunala Handikapprådet (KHR)

Handikapprådet

Kommunens handikappråd är ett kontaktorgan för samråd och informations-utbyte mellan kommunens handikapporganisationer och kommunen.

Handikapprådets uppgift är:

 • att hålla sig underrättad om befintliga behov och resurser inom handikappområdet samt  verka för att handikappades intressen beaktas i samhället
 • att verka för en handikappanpassad inne- och utemiljö
 • att följa förändringar i efterfrågan av samhällets service
 • att följa utvecklingen av olika handikappgruppers behov
 • att medverka i samordningen av kommunala insatser inom handikappområdet
 • att följa den allmänna utvecklingen (forskningsrön, nya resurser, nya intentioner)
 • att framföra önskemål och motivera resursförstärkning hos respektive huvudman
 • att inventera och dokumentera den handikappades synpunkter och erfarenheter
 • att till kommunmedlemmar lämna information om samhällets resurser för handikappade
 • att verka för en integrering av de handikappade inom olika verksamhetsområden, exempelvis arbete, sysselsättning och utbildning samt
 • att yttra sig över tillsända remisser.

Handikapprådet har 10 förtroendevalda ledamöter och 10 ledamöter som kommer från olika handikapporganisationer. Handikapprådet har fyra ordinarie möten varje år.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet har till uppgift att tillvarata äldre människors särskilda behov och svara på remisser vid planering av samhällets utformning. Vårdbehovet är speciellt i fokus.

Kommunen ska planera sina insatser för äldre och informera rådet/inhämta rådets synpunkter om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärskollektivet, till exempel:

 • befintliga resurser inom äldreomsorgen
 • verksamhetsförändringar
 • organisationsförändringar
 • planerade investeringar
 • aktuella byggprojekt
 • samhällsplanering
 • kommunikationer
 • miljöplanering
 • budgetfrågor.

Pensionärsrådet har 5 förtroendevalda ledamöter. Varje pensionärsförening, som har en riksorganisation, utser vardera 1 representant. Pensionärsrådet har fyra möten varje år.

Senast uppdaterad: 2016-11-16
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se