Klippans logotype

Krisberedskap

Vad är kris

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och demokratiska frihet.

För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer, näringsliv och ytterst regeringen agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt även om vårt samhälle är hotat.

OBS! Vid en kris eller extraordinär händelse publiceras information på Klippans kommuns startsida, samt på Klippans kommuns facebooksida.

Gäller krisen flera kommuner, eller hela Skåne Nordväst, är ett tips att gå in och läsa på Krisinformation Skåne Nordvästs och Räddningstjänsten Skåne Nordvästs sociala medier. Mer information finns under rubriken Relaterade länkar.

Kommunens ansvar vid kriser

Den myndighet som normalt ansvarar för en verksamhet ansvarar också för sin verksamhet i kriser och krig. Kommuner ansvarar därmed för att exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar också under störda förhållanden.
Speciallagstiftning, men också kommunpolitikernas löften till och åtaganden mot kommunmedlemmarna, styr kommunens verksamhetsansvar. Kommunerna ska kunna hålla en viss nivå på sin verksamhet även när en kris inträffar. Därför analyseras risker och sårbarheter kontinuerligt och det finns en planering för hur kommunerna ska kunna ta verksamhetsansvar under en kris.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Kommunen ska ha en aktuell plan för att kunna hantera kriser/extraordinära händelser. Planen ska grunda sig på risk- och sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera i en kris. En sådan plan finns antagen av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2008 i Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst samt plan för extraordinära händelser 2008. I planen finns en kommunövergripande analys och finns angivet att kommunens förvaltningar ska göra egna risk- och sårbarhetsanalyser. I risk- och sårbarhetsanalyser tar man reda på vad som kan hända, vad det innebär, konsekvenser och hur saker ska hanteras.

Kommunens krisberedskap

I kommunen finns det en beredskap dygnet runt året om för att påbörja och samordna arbetet i samband med en kris/extraordinär händelse. Det finns en ledningsgrupp, som består av chefstjänstemän och informatörer, som har till uppgift att få en överblick över uppkommen krissituation. Ledningsgruppen kan biträdas av en krisstab som stödjer kommunledningens akutgrupp med att informera om aktuell händelse, ta fram beslutsunderlag samt verkställa givna beslut från ledningsgruppen.

POSOM-gruppen (psykiskt och socialt stöd vid stora olyckor och katastrofer) ingår i krisberedskapen. POSOM kan erbjuda stöd för dem som varit inblandade eller som av andra anledningar påverkats av olyckan. Det sker i form av medmänsklighet, förståelse och ansvar för andra.

Inom förvaltningarna har arbetsledare och chefer medvetenhet om grundläggande krishantering, krisplaner ska finnas upprättade och kända. Personal ska veta vem att kontakta vid en kris/extraordinär händelse. Berörda chefer ansvarar för att krishantering kan sättas igång vid behov.

Krisledningsnämnden

Vid en extraordinär händelse i kommunen, som inte faller under ansvaret enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), tas beslutsbefogenheter och ansvaret för åtgärder och ledning över av krisledningsnämnden i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt reglemente. Krisledningsnämnden biträds av kommunens krisberedskapsorganisation enligt ovan.

Kommunens politiker och personal övar och utbildas regelbundet i krishantering. 

Senast uppdaterad: 2015-11-13
Sidansvarig: Lina Wideland

Kontakt

Säkerhetschef
Göran Tesfai
Skoglund
Telefon:
0435-283 33
E-post:
goran.tesfai.
skoglund
@klippan.se

Göran Tesfai Skoglund

Relaterade länkar

Krisinformation.se
www.krisinformation.selänk till annan webbplats

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
www.msb.selänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Skåne län
www.lansstyrelsen.se/skanelänk till annan webbplats

SOS ALARM 112
www.sosalarm.selänk till annan webbplats

113 13 information vid olyckor och kriser
www.sosalarm.se/113-13/länk till annan webbplats

DinSäkerhet
www.dinsakerhet.se länk till annan webbplats

logga facebook

Dokument och blanketter

Nyheter från krisinformation.se

 • 2017-04-27

  Viktigt meddelande i Avesta


  Under torsdagen utfärdades en Varning till allmänheten, VMA, på grund av ett utsläpp av fluorvätesyra på Outokompos anläggning i Avesta. Läckan är åtgärdad och varningen gäller inte längre.
  Läs mer
 • 2017-04-24

  SMHI varnar för snöfall i Gävleborg


  SMHI utfärdade på måndagen en klass 2-varning för stora snömängder i Gävleborgs län. Varningen gäller från måndag kväll till och med tisdag förmiddag.
  Läs mer

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se