Klippans logotype

Allmän information och mål

En rad undersökningar har visat att området vid fd Läderfabriken i Klippan är starkt förorenat och kommunen har i flera utredningar kartlagt riskerna. Utredningarna visade att åtgärder borde genomföras för att minska riskerna. Kommunen har sedan 2008 arbetat med att etappvis åtgärda de risker som identifierats. Åtgärderna genomförs med bidrag från Naturvårdsverket. Hittills har etapp 1, rivning av fabriken, och etapp 2, sanering av villaträdgårdar, genomförts och för närvarande pågår förberedelser för etapp 3, sanering av fabriksområdet och närliggande områden.

Mål med projektet

Ett av de övergripande åtgärdsmålen i projekt Läderfabriken är redan uppfyllt genom den sanering som är genomförd:

  • Markföroreningar med anknytning till den tidigare läderfabriken skall inte begränsa en normal användning av villatomterna runt fabriken.

Följande övergripande åtgärdsmål återstår att uppfylla genom den kommande saneringen i etapp 3:

  • Det f.d. fabriksområdet ska efter åtgärd kunna användas utan markanvändningsrestriktioner.
  • Utfyllnadsområdet, deponiområdet, skogsområdet, området kring uppehållsdammen och Cösters dal ska efter åtgärd kunna användas som strövområde eller parkmark utan förhöjd risk för människors hälsa eller miljön.
  • Föroreningsbelastningen från läderfabriksområdet på Bäljane å ska efter åtgärd minska. 

Planerade åtgärder i etapp 3

Naturvårdsverket beviljade i mars 2014 Klippans kommun 107 Mkr för genomförande av etapp 3. De planerade åtgärderna redovisas i bilden nedan.

 

Här kan du se ett bildspel som berättar mer om etapp 3 av saneringen.PDF (pdf, 4.1 MB)

 

Tidplan för etapp 3

Tidplan för etapp 3 ser ut enligt följande:

Senast uppdaterad: 2015-11-16
Sidansvarig: Lina Wideland

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se