Motioner

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras. Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige. Är en ordinarie ledamot frånvarande, kan även dennes ersättare lämna in en motion.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inlämnade motioner 2019

Motion om utökad lekmiljö utomhus för barn

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna Klippan anser att Klippans kommun borde utveckla både lekmiljön och säkerheten kring lekplatsen i Klippans park.

Lekplatsen som idag finns i Klippans park är mest inriktad till lite äldre barn och är ganska liten. Med det ökade barnantal som Klippans kommun har fått och kommer att få så är det ytterst viktigt att följa med i utvecklingen och kunna erbjuda familjerna en miljö att träffas och integreras i. Att ha en inhägnad lekplats ger större möjlighet för småbarns familjerna att komma ut och röra på sig på ett säkert sätt då många medborgare idag oroar sig för att barnen ska springa ut på den starkt trafikerade vägen som går vid parken.

I Åstorps kommun finns en inhägnad lekplats i Perslund som erbjuder många lekmöjligheter både för äldre och lite yngre barn och det är en populär mötesplats för familjer med stor yta och möjlighet för picknick i gräset.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:

- ATT ge berörd förvaltning i uppgift att ta fram kostnadsförslag för en delvis inhägnad och utveckling av lekplatsen i Klippans park för ett bättre utbud på ett säkrare sätt.
- ATT ge berörd nämnd i uppgift att besluta enligt ovanstående att sats.

Marie Brink, christian Hendlertz och Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om framkomlighet i korsning

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna anser att Klippans kommun borde se över korsningen mellan Södra Skolgatan och Apoteksgatan då det är väldigt svårt att i nuläge upptäcka trafik som kommer från Södra Skolgatan innan man står halvvägs ute i korsningen. Detta skapar osäkerhet för trafikanter kommande från Apoteksgatan som många gånger glömmer bort högerregeln här.

Att sätta upp en tänk på högerregeln skylt på Apoteksgatan skulle underlätta en säker framkomlighet.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna i Klippan:

- ATT ge berörd förvaltning i uppgift att utreda möjligheten att sätta upp en tänk på högerregeln skylt på Apoteksgatan och att se till att tomtägaren i korsningen håller häcken nerklippt till 80 cm enligt lagstiftning.

- ATT ge berörd nämnd i uppgift att besluta om att ovanstående insatser görs under 2019

Marie Brink, christian Hendlertz och Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om att införa tiggeriförbud i Klippans kommun

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi Sverigedemokrater vill se ett nationellt förbud mot tiggeri.

En del av argumentationen mot ett tiggeriförbud har varit att det inte är lagligt möjligt och att man vill awakta dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har det kommit en dom angående Vellinges förslag till ett tiggeriförbud.

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden i tiggeriförbudsfrågan.
"Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Förbudet (har) getts i ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och det saknas anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna"
Statsminister Stefan Löfven (S) kommenterade dagens dom:
-Det är bra att det här har prövats i högsta instans i högsta förvaltningsdomstolen. Med det beskedet har vi en ny praxis uppenbarligen, då vet vi det.

Vi välkomnar beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen men med de farhågorna att många nu kommer att argumentera för att det räcker med lokala förbud. För att vi inte skall hamna i limbo och frågan bollas fram och tillbaka är det viktigt att Klippans Kommun snarast omprövar sin ställning i frågan om lokala tiggeriförbud, och inför ett sådant.

Sverigedemokraterna Klippan har redan 2015 lagt en motion "Inför förbud mot tiggeri inom Klippans Kommun". I denna skrev vi bl a att det är viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar tiggeriet. Tiggeriet hjälper inte de verkligt drabbade utan ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja människor men enl Kommunallagen kan man söka tillstånd för insamlingar.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna Klippan:

- Att tiggeriförbud införs i Klippan Kommun på förslagsvis följande platser
- Vid alla affärer i Klippans Kommun.
- Vid Järnvägsstationer samt busshållplatser.
- Vid skolor och fritids.
- Ej heller vara tillåtet att gå runt i klippans Kommun och tigga pengar.

Sverigedemokratera Klippan
Gruppledare Åsa Edvardsson

Motion angående inlämnade av Budgetförslag ifrån de olika Partierna

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi sverigedemokrater anser att de olika partiernas budgetförslag skall vara kansliet tillhanda i god så att budgetförslagen hinner komma med i utskicket av handlingar inför KS mötet där man kommer behandla budgeten.

Detta för att alla partier ska få se de olika förslagen. Vi anser inte att det ska vara möjligt att lämna sitt budgetförslag på sittande möte. Då har de övriga partierna ingen möjlighet att diskutera förslagen med sin partigrupp och fatta ett bra beslut.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna Klippan:

- Att budgetförslag ifrån våra partier ska vara inlämnade i tid så förslagen kan skickas med handlingarna inför KS, där budgeten ska behandlas.
- Att detta även förs in i arbetsordningen för Kommunstyrelsen.

Sverigedemokraterna Klippan
Gruppledare Åsa Edvardsson

Motion ang behandlingstid för inlämnade motioner

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Nuvarande behandlingstid för inlämnade motioner sträcker sig idag oftast över en längre period.

Inte alltför sällan kan behandlingstiden dra ut på en flerårsperiod från det att motionen blivit inlämnad tills beslut fattas.

Vi i sverigedemokraterna Klippan anser att detta är alldeles för lång tid då det kan innebära att viktiga samhällsfrågor fördröjs.

Vi tycker att en rimlig behandlingstid för en inlämnad motion skall vara sex månader. Vid ärenden av särskilt viktig art kan berörd förvaltning/nämnd begära ytterligare behandlingstid om särskilda skäl föreligger.

Enligt kommunallagens 5 kap, 35 §, bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om motionen inte kan avslutas inom ett år skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Därför yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

- ATT kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över behandlingstiden för inlämnade motioner.
- ATT beredningen yrkar på att kommunstyrelsen redovisar en lista på obesvarade motioner vid fyra tillfällen per år.

Sverigedemokratera Klippan
Christina Petersson
Gruppledare Åsa Edvardsson

Motion angående ett tillägg till Klippan kommuns riktlinjer
mot trakasserier och kränkande särbehandling

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna Klippan anser att det är mycket positivt och framförallt viktigt att kommunen som arbetsgivare har väl fungerande riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Dock ser vi det som en allvarlig brist att politisk åskådning saknas i detta dokument vilket borde vara en självklarhet.

Vi är väl införstådda med att politisk åskådning ännu ej är inskriven i svensk diskrimineringslagstiftning.
Klippans kommun har med denna motion en möjlighet att vara ett föredöme för övriga kommuner i landet.

Därför yrkar sverigedemokraterna Klippan:
-ATT ett tillägg gällande politisk åskådning görs i nuvarande dokument för riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Sverigedemokraterna Klippan
Christina Petersson
Åsa Edvardsson
Gruppledare

Motion om att lyfta fram framgångsrika idrottsprofiler
från Klippan i idrottshallens Korridorer

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Klippan har genom tiderna haft många framgångsrika idrottsprofiler och dessa personer skulle vi vilja lyfta fram för att hedra dem för att dem satt Klippan på kartan när det gäller idrott.

I ldrotthallen idag har vi två längsgående korridorer på ovan plan vid idrottshallens huvudentre. Dessa korridorer är i dag långa och med väldigt dåligt ljus i. Här skulle man kunna sänka taket med akustikplattor och få ner ljudet i korridoren och även samtidigt kunna fälla in nya ekonomiska LED belysningar med röreslesensorer. Dessa LED lampor riktar man ut på väggarna där ramar med bilder på kända Klippan idrottsprofiler med namn och vad dem
åstadkommit inom idrotten.

Vi har många kvinnor och män som har presterat inom OS, VM, EM och mycket mer, som skall lyftas fram som inpiration till dagens ungdom och blir även en nostalgitripp för den äldre generationen när man vandrar i korridoren. Med tanke på hur många tävlingar med mera där personer besöker vår idrottshall idag, så är detta en fantastisk möjlighet att stoltsera med deras framgångar genom tiderna, för det är dem värda.

Vi Sverigedemokrater skulle vilja att Kultur & Fritid i Klippans Kommun tittar och räknar på att bygga om orridorerna enligt ovan förslag.
Med anledning av ovanstående så yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

- Att ge Kultur & Fritid ansvar att ta fram förslag för att utveckla möjligheterna att bygga om korridorerna i idrottshallen för att lyfta fram våra idrottsprofiler genom tiderna på dess väggar.

Andreas Olofsson
Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om att synliggöra Rönneå och öka attraktionskraften

Registeringsdatum: 2019-01-28
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF


Klippan fullmäktigeledamöter tog för en kort tid sedan ett enhälligt och fantastiskt bra beslut gällande Rönneå. Rönneå som är ett av de tre mest uppmärksammade vattnen i Europa, ska nu återställas för fritt strömmande vatten så att fiskar kan ta sig såväl uppströms som nedströms utan att bromsas eller huggas ihjäl av kraftverk.

Övertygelsen hos många är att detta kommer att vara ett otroligt stort lyft för Klippan. Allt ifrån besöksnäring och inflyttning till helt nya näringar som kommer att växa fram är positiva effekter av detta beslut.

För att ytterligare belysa Rönneå och göra vår omvärld mer uppmärksam på åns och vår kommuns
förträffligheter, är det viktigt att på bred front synliggöra Rönneå där vi så kan. En av dessa platser där detta kanske bästa av allt passar sig är där Rönneå idag rinner under Riksväg 21. Denna plats passeras dagligen av ca 5000 fordon. Men dessvärre uppmärksammas troligt inte denna plats överhuvudtaget av de flesta passerande. Detta med anledning av att vegetationen runt om och i anslutning till platsen är alldeles för tät.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att se över möjligheterna till att rusta närområdet vid korsning Rönneå/Riksväg 21 för att därvid synliggöra Rönneå för förbipasserande samt för rastande på rastplats Forsmöllan.
2.  att se över möjligheterna till att belysa området nattetid för att på så sätt öka
attraktionskraften och dessutom även synliggöra området på dygnets mörkare delar.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om ansvar för människor, djur och miljö.
Nej till pyroteknik.

Registeringsdatum: 2019-01-28
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Nyårsfirande är en fin och trevlig tradition som firas på olika sätt världen över.
Varje år sker dock stora tragedier p.g.a. fyrverkerier, framför allt kring nyår men även vid andra helger och olika evenemang.

Enligt tillgänglig statistik säljs fyrverkerier för över en kvarts miljard kronor årligen i Sverige. Förödelsen och lidandet som detta orsakar är enorm. Drygt 250 personer skadas varje år så svårt att det kräver sjukhusvård, ca hälften av dessa under 18 år. Många skador ger livslånga men, bl a ögonskador. I genomsnitt skadas någon så illa att någon avlider vartannat år.

Fyrverkerier är mycket miljöbelastande. Rött ljus kommer från strontiumjoner, grönt ljus från bariumjoner, som båda är radioaktiva joner. Förutom dessa ämnen kan nämnas blyföreningar, fenol hartser, naftalen, hexakloretan, PVC, kvicksilver, kadmium, svavel, krom, koppar m.m. Allt som skickas upp i luften kommer så småningom ner och hamnar i kretsloppet, i mark och vatten, och via växter och djur så småningom i vår föda.

För djur och djurägare innebär smällandet ett stort lidande. Varje nyår stressas djur till döds. Apotekens försäljning av lugnande medel ökar stort i december varje år för att förtvivlade hundägare ska försöka få hunden att överleva nyårstiden. Det är inte bara hundar som lider. Andra djur såsom katter, hästar och kor stressas svårt, även till döds, liksom vilda djur. De vilda djuren har ingen som ger omsorg i form av lugnande medel etc.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1. att Klippans kommun aktivt visar ansvarstagande och avsätter resurser för att under kontrollerade former arrangera ett nyårsfirande med ljusfenomen i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby. 
2. att det skrivs in i den lokala ordningsstadgan att för att använda pyroteknik krävs tillstånd från kommunen.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion angående införskaffande av ett digitalt
voteringssystem

Registeringsdatum: 2019-02-05
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Att kommunfullmäktiges möten kan vara långa och röriga är välkänt för de flesta, ofta beroende på vilka beslut som ska fattas. Det är samtidigt viktigt att alla får göra sin röst hörd i en fulländad demokrati.

Allt fler kommuner har de sista åren infört digitalt voteringssystem av olika skäl. Systemen bygger på att varje ledamot har en knappdosa där man begär ordet, begär replik, voterar osv.

Dessa system har flera fördelar som verkar både tidsbesparande och ger god ordning på sammanträdet. Upprop och voteringar tar bara någon minut vilket är en tidsbesparing på lång sikt. Arbetet för presidiet och tjänstemännen minskar.

Ofta kombineras systemet med t.ex. en projektorduk där ledamöter och åskådare kan se talarlistan med mera. Man ser även vem som har ordet och återstående talartid för denne. Vid voteringar kan man se resultatet direkt på duken som är en effektiv fördel.

De flesta är nog överens om att det är lättare att föra fram en åsikt där man avlägger sin röst genom en knapptryckning än vid en "uppropsvotering" som sker idag i kommunen.

Med anledning av ovanstående så yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

  • Att ge kommunstyrelsen ansvar för att ta fram ett digitalt voteringsystem för att underlätta den
    demokratiska processen i kommunfullmäktige och alternativt i kommunstyrelsen l Klippan.

Andreas Olofsson, Jonas Luckmann och Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om ökande möjligheter för allmänheten
att möta kommunens politiker

Registeringsdatum: 2019-02-25
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medlem i VF

Då motion "Allmänhetens frågestund" blev avslagen i komunfullmäktige anser Vår Framtid - Klippan att nya möjligheter för allmänheten till möten med kommunpolitiker behöver införas.

Under valår är kommunens politiker synliga på bland annat egna arrangemang och olika debatter. VF anser att det är viktigt att kommunens lokalpartier syns även mellan valen och att detta sker på en gemensam arena. VF anser också att kommunens invånare ska ha möjlighet att ställa frågor och få svar på för dem viktiga frågor. De gemensamma arenorna kan vara större arrangemang i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

Att kommunen arrangerar politiska möten eller debatter minst en gång per år i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné

Motion om en äldreomsorg med djur

Registeringsdatum: 2019-02-25
Initierad av: Vår framtid - Klippan
Status: Under beredning

Initiativtagare till motionen: Medborgare i Klippans kommun

Idag finns det tydlig forskning som visar att psykiskt välbefinnande hos äldre ökar när djur används i äldreomsorgen. Kopplingen finns också att djur påverkar äldres hälsa på ett positivt sätt samt att man kan se att en minskning av medicinering (oro och antidepressiva medel).

Att det finns djur på äldreboenden är inget nytt fenomen. Att använda dem mer systematiskt för att främja den fysiska och psykiska hälsan hos den äldre är däremot någonting som kommuner borde satsa mer på. Personal och anhöriga upplever många gånger att djuren skapar livslust, harmoni och ett välmående som saknades innan djur användes inom äldreomsorgen. Möjligheterna för i vilka sammanhang man kan använda sig av djur är många och kan vara ett viktigt verktyg i även andra områden än äldrevård.

Hunden är kanske det djur som främst lyfts fram i sammanhanget. Hunden används där som ett verktyg i vård och rehabilitering. Vårdhunden användas till exempel i rehabiliterande syfte för att främja både fysisk och kognitiv funktionsförmåga. Idag finns det utbildade vårdhundar och nya utbildas. Med det inte sagt att djuren måste vara utbildade. Ett djur t.ex. hund eller katt, kan användas i syftet att "bara vara" och skapar harmoni genom att äldre får klappa, känna närhet och komma ut.

Allergi kan vara ett problem, men är inte ett hinder då man inom organisationen kan ha allergifria enheter eller avdelningar.

Läs mer: Socialstyrelsens (i Sverige) rapport "Vårdhund för äldre i särskilt boende. En systematisk översikt om effekter och vetenskapligt stöd" från 2014. Socialstyrelsen har även publicerat rekommendationer för hur vårdhundar kan användas i vård och omsorg.

Vår framtid - Klippan yrkar därför på att fullmäktige beslutar:

1)  Att ett ökat användande av djur inom äldreomsorgen.
2)  Att verksamheten utvärderas efter ett år.

Kenneth Dådring
Helena Dådring
Lena Landin
Thomas Thorné