Motioner

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras. Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige. Är en ordinarie ledamot frånvarande, kan även dennes ersättare lämna in en motion.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inlämnade motioner 2019

Motion om utökad lekmiljö utomhus för barn

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna Klippan anser att Klippans kommun borde utveckla både lekmiljön och säkerheten kring lekplatsen i Klippans park.

Lekplatsen som idag finns i Klippans park är mest inriktad till lite äldre barn och är ganska liten. Med det ökade barnantal som Klippans kommun har fått och kommer att få så är det ytterst viktigt att följa med i utvecklingen och kunna erbjuda familjerna en miljö att träffas och integreras i. Att ha en inhägnad lekplats ger större möjlighet för småbarns familjerna att komma ut och röra på sig på ett säkert sätt då många medborgare idag oroar sig för att barnen ska springa ut på den starkt trafikerade vägen som går vid parken.

I Åstorps kommun finns en inhägnad lekplats i Perslund som erbjuder många lekmöjligheter både för äldre och lite yngre barn och det är en populär mötesplats för familjer med stor yta och möjlighet för picknick i gräset.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Klippan:

- ATT ge berörd förvaltning i uppgift att ta fram kostnadsförslag för en delvis inhägnad och utveckling av lekplatsen i Klippans park för ett bättre utbud på ett säkrare sätt.
- ATT ge berörd nämnd i uppgift att besluta enligt ovanstående att sats.

Marie Brink, christian Hendlertz och Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om framkomlighet i korsning

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna anser att Klippans kommun borde se över korsningen mellan Södra Skolgatan och Apoteksgatan då det är väldigt svårt att i nuläge upptäcka trafik som kommer från Södra Skolgatan innan man står halvvägs ute i korsningen. Detta skapar osäkerhet för trafikanter kommande från Apoteksgatan som många gånger glömmer bort högerregeln här.

Att sätta upp en tänk på högerregeln skylt på Apoteksgatan skulle underlätta en säker framkomlighet.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna i Klippan:

- ATT ge berörd förvaltning i uppgift att utreda möjligheten att sätta upp en tänk på högerregeln skylt på Apoteksgatan och att se till att tomtägaren i korsningen håller häcken nerklippt till 80 cm enligt lagstiftning.

- ATT ge berörd nämnd i uppgift att besluta om att ovanstående insatser görs under 2019

Marie Brink, christian Hendlertz och Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion om att införa tiggeriförbud i Klippans kommun

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi Sverigedemokrater vill se ett nationellt förbud mot tiggeri.

En del av argumentationen mot ett tiggeriförbud har varit att det inte är lagligt möjligt och att man vill awakta dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har det kommit en dom angående Vellinges förslag till ett tiggeriförbud.

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och länsstyrelsens avgöranden i tiggeriförbudsfrågan.
"Kommunen har möjlighet att reglera även sådan insamling av pengar som kallas passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Förbudet (har) getts i ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och det saknas anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet såvitt avser de aktuella platserna"
Statsminister Stefan Löfven (S) kommenterade dagens dom:
-Det är bra att det här har prövats i högsta instans i högsta förvaltningsdomstolen. Med det beskedet har vi en ny praxis uppenbarligen, då vet vi det.

Vi välkomnar beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen men med de farhågorna att många nu kommer att argumentera för att det räcker med lokala förbud. För att vi inte skall hamna i limbo och frågan bollas fram och tillbaka är det viktigt att Klippans Kommun snarast omprövar sin ställning i frågan om lokala tiggeriförbud, och inför ett sådant.

Sverigedemokraterna Klippan har redan 2015 lagt en motion "Inför förbud mot tiggeri inom Klippans Kommun". I denna skrev vi bl a att det är viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjar tiggeriet. Tiggeriet hjälper inte de verkligt drabbade utan ofta ett cyniskt sätt för ligor att utnyttja människor men enl Kommunallagen kan man söka tillstånd för insamlingar.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna Klippan:

- Att tiggeriförbud införs i Klippan Kommun på förslagsvis följande platser
- Vid alla affärer i Klippans Kommun.
- Vid Järnvägsstationer samt busshållplatser.
- Vid skolor och fritids.
- Ej heller vara tillåtet att gå runt i klippans Kommun och tigga pengar.

Sverigedemokratera Klippan
Gruppledare Åsa Edvardsson

Motion angående inlämnade av Budgetförslag ifrån de olika Partierna

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi sverigedemokrater anser att de olika partiernas budgetförslag skall vara kansliet tillhanda i god så att budgetförslagen hinner komma med i utskicket av handlingar inför KS mötet där man kommer behandla budgeten.

Detta för att alla partier ska få se de olika förslagen. Vi anser inte att det ska vara möjligt att lämna sitt budgetförslag på sittande möte. Då har de övriga partierna ingen möjlighet att diskutera förslagen med sin partigrupp och fatta ett bra beslut.

Med anledning av ovanstående yrkar sverigedemokraterna Klippan:

- Att budgetförslag ifrån våra partier ska vara inlämnade i tid så förslagen kan skickas med handlingarna inför KS, där budgeten ska behandlas.
- Att detta även förs in i arbetsordningen för Kommunstyrelsen.

Sverigedemokraterna Klippan
Gruppledare Åsa Edvardsson

Motion ang behandlingstid för inlämnade motioner

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Nuvarande behandlingstid för inlämnade motioner sträcker sig idag oftast över en längre period.

Inte alltför sällan kan behandlingstiden dra ut på en flerårsperiod från det att motionen blivit inlämnad tills beslut fattas.

Vi i sverigedemokraterna Klippan anser att detta är alldeles för lång tid då det kan innebära att viktiga samhällsfrågor fördröjs.

Vi tycker att en rimlig behandlingstid för en inlämnad motion skall vara sex månader. Vid ärenden av särskilt viktig art kan berörd förvaltning/nämnd begära ytterligare behandlingstid om särskilda skäl föreligger.

Enligt kommunallagens 5 kap, 35 §, bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om motionen inte kan avslutas inom ett år skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Därför yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

- ATT kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över behandlingstiden för inlämnade motioner.
- ATT beredningen yrkar på att kommunstyrelsen redovisar en lista på obesvarade motioner vid fyra tillfällen per år.

Sverigedemokratera Klippan
Christina Petersson
Gruppledare Åsa Edvardsson

Motion angående ett tillägg till Klippan kommuns riktlinjer
mot trakasserier och kränkande särbehandling

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Vi i Sverigedemokraterna Klippan anser att det är mycket positivt och framförallt viktigt att kommunen som arbetsgivare har väl fungerande riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Dock ser vi det som en allvarlig brist att politisk åskådning saknas i detta dokument vilket borde vara en självklarhet.

Vi är väl införstådda med att politisk åskådning ännu ej är inskriven i svensk diskrimineringslagstiftning.
Klippans kommun har med denna motion en möjlighet att vara ett föredöme för övriga kommuner i landet.

Därför yrkar sverigedemokraterna Klippan:
-ATT ett tillägg gällande politisk åskådning görs i nuvarande dokument för riktlinjer mot trakasserier och kränkande särbehandling.

Sverigedemokraterna Klippan
Christina Petersson
Åsa Edvardsson
Gruppledare

Motion om att lyfta fram framgångsrika idrottsprofiler
från Klippan i idrottshallens Korridorer

Registeringsdatum: 2019-01-07
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

Klippan har genom tiderna haft många framgångsrika idrottsprofiler och dessa personer skulle vi vilja lyfta fram för att hedra dem för att dem satt Klippan på kartan när det gäller idrott.

I ldrotthallen idag har vi två längsgående korridorer på ovan plan vid idrottshallens huvudentre. Dessa korridorer är i dag långa och med väldigt dåligt ljus i. Här skulle man kunna sänka taket med akustikplattor och få ner ljudet i korridoren och även samtidigt kunna fälla in nya ekonomiska LED belysningar med röreslesensorer. Dessa LED lampor riktar man ut på väggarna där ramar med bilder på kända Klippan idrottsprofiler med namn och vad dem
åstadkommit inom idrotten.

Vi har många kvinnor och män som har presterat inom OS, VM, EM och mycket mer, som skall lyftas fram som inpiration till dagens ungdom och blir även en nostalgitripp för den äldre generationen när man vandrar i korridoren. Med tanke på hur många tävlingar med mera där personer besöker vår idrottshall idag, så är detta en fantastisk möjlighet att stoltsera med deras framgångar genom tiderna, för det är dem värda.

Vi Sverigedemokrater skulle vilja att Kultur & Fritid i Klippans Kommun tittar och räknar på att bygga om orridorerna enligt ovan förslag.
Med anledning av ovanstående så yrkar Sverigedemokraterna Klippan:

- Att ge Kultur & Fritid ansvar att ta fram förslag för att utveckla möjligheterna att bygga om korridorerna i idrottshallen för att lyfta fram våra idrottsprofiler genom tiderna på dess väggar.

Andreas Olofsson
Åsa Edvardsson Gruppledare