Motioner

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras. Motioner kan bara lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige. Är en ordinarie ledamot frånvarande, kan även dennes ersättare lämna in en motion.

Motioner bereds av den eller de nämnder, som har hand om den fråga som motionen handlar om. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år. Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inlämnade motioner 2018

Motion om att införa Integrationsplikt i Klippans kommun

Registeringsdatum: 2018-01-09
Initierad av: Sverigedemokraterna
Status: Under beredning

En av våra stora utmaningar handlar om integrationen av nyanlända. Vi måste ställa tydligare krav på de som kommit till Sverige. Det är viktigt att lära sig svenska språket samt att komma ut på arbetsmarknaden Samtidigt är det viktigt att anpassa sig efter det svenska samhället dvs våra normer och värderingar. Därav tycker SD Klippan att det ska införas en integrationsplikt vilket innebär att alla nyanlända ska aktivt delta i SFI, samhällsorientering och följa sin etableringsplan och de aktivitetsinsatser som behövs för att komma ut på arbetsmarknaden. Följer man inte sin plan så ska det få konsekvenser som t ex uteblivet bidrag. Det är viktigt att nyanlända förstår att rättighet och skyldighet hör ihop.

Precis som de som är arbetslösa har krav på sig att skicka in sin aktivetsrapport. Missar de detta så får de varning 1: a gången och därefter avstängning x antal dagar beroende på hur många gånger de missat. Det hela kan sluta med avstängning ifrån ett arbetsmarknadsprogram. Detta enligt: Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Därför yrkar Sverigedemokraterna Klippan:
Att det införs integrationsplikt i Klippans kommun
Att det ska medföra konsekvenser om man inte följer planen såsom indraget bidrag

För Sverigedemokraterna Klippan
Åsa Edvardsson Gruppledare

Motion angående incidentrapporteringssystem

Registeringsdatum: 2018-01-11
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

I olika sammanhang är en ”Whistleblower-funktion” ett nödvändigt instrument. Det bygger oftast på att vem som helst ges ”carte blanche” att få offentligt berätta om missförhållanden av olika slag inom en organisation.

Att förlita sig på linjeorganisationen och ”öppna dörrar” och ”högt till tak” är enligt min bedömning inte tillräckligt för att säkerställa att misstankar om oegentligheter rapporteras. För att få ett effektivt resultat är det min uppfattning att denna fråga är av sådan vikt att kommunen bör överväga att inrätta ett incidentrapporteringssystem dit medarbetare anonymt kan anmäla oegentligheter eller missförhållanden.

När det är infört är det av största vikt att det sprids inom organisationen vilka rutiner som gäller för detta system.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:
att Klippans kommun utreda möjligheterna att införa ett incidentrapporteringssystem utanför ordinarie avvikelserapportering

Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige

Motion till Klippans Kommunfullmäktige
Återuppta verksamheten med Ung Omsorg
inom äldreomsorgen

Registeringsdatum: 2018-01-11
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Ung Omsorgs verksamhet syftar till att skapa generationsöverskridande möten som ger de äldre guldkant på tillvaron och de unga ett meningsfullt extrajobb. Ungdomarna är oftast 14-19år gamla och förhoppningen är att inspirera dem till att välja omsorgsprogrammet på gymnasiet eller någon annan utbildning/arbete/engagemang inom omsorgen. En möjlig väg är självklart att de ungdomar som är intresserade och bedöms lämpliga kan få anställning på äldreboendet när de fyllt 18år.

Utfallet av verksamheten som bedrevs under 2014 - 2015 blev mycket uppskattat. Tyvärr avbröts denna satsning pga ekonomiska läget.

Referat från två arbetsplatser:

"På Ljungbygården var besöken av ungdomarna i projektet alltid mycket uppskattade. Men upplever att de var väl förberedda och hade planerat sina besök noga vid varje tillfälle. Det var ett varierat utbud av aktiviteter, som läsning, bakning, promenader, etc, och de boende på enheten var glada för deras besök.

Personalen tycker även att det blev ett välkommet avbrott i tillvaron för både de boende men även för dem, i mening att de också fick tänka till om vad olika aktiviteter kan innebära för de boende.
Man hade gärna sett att projektet hade fått en fortsättning på något sätt."

"Ung omsorg har varit uppskattat av många boende på Åbyhem och även så av personalen. De tillförde nya idéer och hade ett gott engagemang i både planering och utförande av aktiviteter. Vissa aktiviteter var bättre än andra exempelvis tipsrunda med frågor som inte var anpassade till de boende. I övrigt var deras arbete välfungerande och givande för en meningsfull vardag.

Om projektet hade fått fortlöpa ser vi på Åbyhem att aktiviteterna hade kunnat anpassats ännu mer och därmed gett ännu mer till de boende på Åbyhem. Av samma anledning ställer sig Åbyhem positivt till att liknande projekt får fart i framtiden om möjligt."

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:
att återinföra verksamheten med Ung Omsorg hos äldre snarast möjligt

Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige

Motion angående utökning av p-platser i
Klippans centrum

Registeringsdatum: 2018-01-17
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Ett bra utbud av parkeringar i anslutning till Storgatan är av stor betydelse för att kunna åstadkomma ett levande centrum med handel och förutsättningar för trevliga restaurangmiljöer. Dagens parkering bakom ICA Nära färdigställdes för uppskattningsvis 15 år sedan. Tanken var då att få en inbjudande parkering med grönska omkring. Samhället förändras och kraven likaså. Idag utgör ett sådant område en inbjudande miljö för bilinbrott och annan kriminell verksamhet. Jag är övertygad om att idag krävs det funktionella parkeringar som ger möjlighet att ta emot en stor mängd fordon. På denna plats bör man ta bort alla buskar och göra en stor parkering och om möjligt bygga på med ytterligare ett plan.

I hörnet Storgatan/Apoteksgatan har man tagit bort ett antal träd. Detta uppfattas som en positiv åtgärd inte minst för att minska antalet störande fåglar som höll till där. Jag menar att ytterligare träd kan tas bort. Det borde räcka med de tre yttersta befintliga träden och rododendronbuskarna för att behålla ett grönt område. Här kan p-platsen, som redan finns, då utökas med ytterligare 12 - 16 platser.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:
att Klippans kommun verkar för att utöka antalet parkeringsplatser i centrala Klippan.

För moderaterna i Klippan
Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige

Motion om att anställa ordningsvakter

Registeringsdatum: 2018-02-22
Initierad av: Moderaterna
Status: Under beredning

Klippans kommun har under de senaste åren drabbats av ökade inslag av olika slag av brottslighet. Vissa områden i kommunen är mer drabbade än andra framförallt när det gäller skadegörelse och nedskräpning. Ordningsvakters närvaro är förutom en förebyggande åtgärd ett komplement till Polisen att även ingripa vid pågående och förberedelser till brott.

Med anledning av detta bör kommunen utreda på vilket sätt och inom vilka områden det är lämpligt att under en tidsbegränsad period anställa ordningsvakter för att fullgöra de polisiära uppgifter som polisen kan förordna till denna grupp.

Kommunen kan även genom detta minimera kostnaderna för nuvarande parkeringsövervakning då det är en uppgift som kan åläggas denna grupp.

Mot ovanstående bakgrund föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:

  • att kommunen utreder vilka geografiska områden det är lämpligt att använda ordningsvakter i kommunal tjänst.
  • att lämpligt antal ordningsvakter anställs för att under en tidsbegränsad period fullgöra de uppgifter som polisen kan förordna till denna grupp inom dessa områden.
  • att utvärdering av verksamheten görs efter 12 månader


För moderaterna i Klippan
Hans Bertil Sinclair (M)
Ledamot i Kommunfullmäktige