Gamla kartor

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kartarkiv
Plan- och byggkontorets kartarkiv innehåller förrättningar, tomtmätningar, fastighetsplaner (gamla tomtindelningar), översiktsplaner, områdesbestämmelser, detaljplaner, stomnät och inmätningar som hör ihop med vår primärkarta, med mera.

Alla akter med förrättningshandlingar finns arkiverade i Lantmäteriets arkiv. En liten del av alla akter som innehåller förrättningar finns arkiverade här, det gäller stadsägorna i Klippans tätort upprättade under en viss period samt tomtmätningar inom Klippans och Ljungbyheds tätorter.

Ibland uppkommer det tveksamheter om var gränsen mellan två fastigheter går eller om det finns några gränsmarkeringar. I dessa fall kan man ta kontakt med Plan- och byggkontoret alternativt Lantmäteriet för att få hjälp.

Historiska kartor
Rikets allmänna kartverk, ekonomiska avdelningen.
Kartan är utgiven av Kristianstads läns hushållningssällskap och kartläggningen är utförd åren 1927-1928.

Herrevadskloster 47PDF (pdf, 5.7 MB)
Klippan 46PDF (pdf, 5.1 MB)
Oderljunga 35PDF (pdf, 5.8 MB)
Röstånga 57PDF (pdf, 5 MB)
Östra Ljungby 34PDF (pdf, 4.7 MB)

Rikets allmänna kartverk. Tryckt av Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1944.


Skåne från luften - flygbilder från 1940-talet
Strax före och efter andra världskriget flygfotograferades bl.a. Skåne av dåvarande Lantmäteriverket. Bilderna var tänkta att användas som underlag för en ekonomisk karta men kom på grund av andra världskriget aldrig till användning. Bilderna går nu att titta på och att fritt ladda ner via GIS-Centrums hemsidalänk till annan webbplats.

Kontakt

Klippans kommun
Plan- och byggavdelning
264 80 Klippan
E-post: plan-o-byggkontoret
@klippan.se

Kartingenjör
Tobias Persson
Telefon: 0435-282 16
E-post: tobias.persson2@klippan.se