Projektorganisation

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Projektledare Klippans kommun
Monica Johansson

Extern projektledare Conviro AB
Tomas Henrysson
Telefon: 0707-65 85 48
E-post: tomas@conviro.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00


kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Projektet sanering av Klippans Läderfabrik drivs av Klippans kommun som tagit på sig huvudmannaskapet för saneringen. Att projektet är av kommunal karaktär återspeglas i projektorganisationen.

De stora strategiska besluten om mål och inriktning är fattade och projektet har nu gått in i en sista omfattande genomförandefas. För att förenkla genomförandet har styrgruppen, som tidigare ansvarade för strategiska beslut, avvecklats och projektet styrs nu direkt av kommunstyrelsen, i praktiken oftast genom sitt arbetsutskott. Verkställigheten ligger fortfarande på tjänstemännen i projektgruppen.

Tidigare har vid behov även referenspersoner tillfrågats om projektets strategi och genomförande. Då projektet nu går in i en ren genomförandefas ersätts referenspersonerna med ett mer formellt samrådsförfarande där både tillsynsmyndigheter och andra berörda har möjlighet att yttra sig om projektet.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för projektets genomförande. Beslut om igångsättning av upphandlingar, antagande av utförare m.m. ligger hos kommunstyrelsens arbetsutskott.

Projektgrupp
Projektgruppen för sanering av Klippans Läderfabrik består i huvudsak av kommunala tjänstemän. Eftersom projektet är finansierat av statliga bidrag har länsstyrelsen en representant som deltar på projektgruppens möten.

Projektgruppen består av:
Ardiana Demjaha, (ordförande), teknisk chef, Klippans kommun
Tomas Henrysson, extern projektledare, Conviro AB
Monica Johansson, projektledare och beställarombud, Klippans kommun
Lina Wideland, kommunikatör, Klippans kommun
Göran Lönnqvist, stadsarkitekt, Klippans kommun

Miljömyndigheterna i form av Länsstyrelsen i Skåne län, Söderåsens miljöförbund och Naturvårdsverket ges möjlighet att delta i projektgruppsmöten. Dock får inte representant från myndigheten delta i omröstningar i projektgruppen

Vid behov knyts tjänstemän från andra förvaltningar eller intresseorganisationer till projektgruppen.

Projektledare
Läderfabriksprojektet har två projektledare. Vår externa projektledare heter Tomas Henrysson och hans roll är att fungera som sakkunnig och expert inom marksanering. Vår interna projektledare heter Monica Johansson och hennes roll är att vara kommunens beställarombud och svara för frågor som rör Klippans kommun som huvudman för saneringen.