Rönne å-projektet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Rönne å är en av Skånes största åar och ett viktigt vatten för många olika fiskarter. Framför allt laxar som simmar upp längs ån för att leka och fortplanta sig. Idag hindras den naturliga forsen av tre kraftverk. Dessa stoppar också laxen från att simma uppströms och nå fram till Ringsjöarna.

Genom Rönne å-projektet kommer Klippans kommun köpa verken för att sedan montera ner dem. Utan påverkan från kraftverken kommer Rönne å flöda fritt och laxarna nå sina bästa lekvatten. Klippans kommun kommer till det få ett än mer attraktivt besöksmål för såväl invånare som turister.

Projektet finansieras av Klippans kommun, Naturvårdsverket och naturskyddsföreningens miljöfond.

Är du nyfiken på hur områdena kring verken kan komma att se ut efter att den naturliga åfåran återställts? Här hittar du illustrationer av hur det ser ut idag samt hur det ungefärligt skulle komma att se ut i framtiden.

Senaste nytt i projektet
Den 15 maj stängdes turbinerna på samtliga tre kraftverk i Rönne å för att göra det möjligt för ålen att simma nedströms utan att ta skada. Detta kommer på sikt att ha en stor positiv inverkan på det totala ålbeståndet i Sverige.

Förberedelser är också igång inför ansökan till mark- och miljödomstolen för att riva ut kraftverken och återställa ån. Denna process beräknas ta 18–24 månader totalt och består bland annat av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en teknisk beskrivning

Just nu pågår också undersökningar av bottensedimenten i dammarna. Resultaten av dessa väntas under juni månad.

Vad händer nu?
Klippans kommun sökte tillstånd för att riva kraftverken i Mark- och miljödomstolen. Detta innebär också en omfattande dialog med markägare och andra intressenter. Innan Mark- och miljödomstolen beviljar tillstånd ska kommunen också i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och teknisk beskrivning visa att arbetet kan genomföras säkert och miljövänligt.

Kontaktperson för Rönne å-projektet
Tord Andersson, miljöstrateg, Klippans kommun

Tidigare nyheter
Ja till Rönne å-projektet i kommunfullmäktige
Publicerad 181219

Beslut om Rönne å-projektet i kommunstyrelsen
Publicerad 181206

Rönne å nedanför Forsmöllan. Fotograf: Patrik Olofsson


Om Rönne å och projektet
Rönne å utgår från Ringsjöarna i Mellanskåne och mynnar i Skälderviken vid Ängelholm, en sträcka på drygt 80 km. Ån med biflöden har redan idag höga biologiska värden och hyser ett trettiotal olika fiskarter. Bland de särskilt skyddsvärda fiskarterna kan lake, havsnejonöga, ål och atlantlax nämnas. Ålen har minskat dramatiskt de senaste decennierna och en fritt forsande Rönne å har stor potential för Sveriges framtida ålstam och räknas redan idag som ett av Sveriges viktigaste ålvatten.

Rönne å är även ett betydelsefullt vattendrag för atlantlax och är klassat som Skånes bästa laxförande vattendrag (Länsstyrelsen Skåne län 2016).

Köpeskillingen för verken ligger på 28 miljoner kronor varav Naturvårdsverket bidrar med 14 miljoner kronor och Sveriges naturskyddsförening med 3 miljoner kronor.

Karta över ån
På kartan syns vägen Rönne å tar genom Skåne. De röda trianglarna märker var de tre verken Stackarp, Klippan och Forsmöllan ligger. Längs ner till höger syns Ringsjöarna. Klicka på kartbilden för att se den i ett större format.