Klippans logotype

Avgifter

Avgifterna från kommunen är inkomstbeprövade. Beräkningen görs av handläggaren och redovisas genom ett beslut som skickas till er när en insats beviljats och/eller ändrats.

Avgifterna för de olika insatserna är baserade på de schabloner som finns för varje insats, alltså inte på timmar och minuter, till exempel städning vid två tillfällen/månad. Kostnaden får dock aldrig överstiga maxtaxan per person och månad. Observera att det finns insatser som inte ingår i maxtaxan, se avgifter och tillämpningsregler i högerspalten.

Inkomstbeprövningen görs utifrån konsumentverkets beräkning av skälig levnadsnivå. Den enskilde skall därmed garanteras ett lagstadgat minimibelopp för normala levnadskostnader. All debitering sker månadsvis i efterskott.

Socialförvaltningen inhämtar aktuella inkomstuppgifter med mera från er vid första beslutet om beviljad insats, och därefter en gång om året för att säkerställa att de är aktuella. Den som inte vill lämna in uppgifterna kommer att få den högsta avgiften för respektive insats.

Beräkningarna görs på den förväntade inkomsten för de kommande tolv månaderna. Utifrån dessa uppgifter fastställer förvaltningen en avgift. Om uppgifterna ändras skall detta meddelas handläggaren skriftligen eller på telefon.

Av avgiftsbeslutet kommer att framgå hur beräkningarna med era uppgifter är gjorda. Anser ni att något fel har begåtts i avgiftsberäkningen ser vi gärna att ni i första hand kontaktar oss.

Du har rätt att överklaga

Om du får din ansökan avslagen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö. länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2017-05-31
Sidansvarig: Ann Lundkvist

Kontakt

Avgiftshandläggare
Lotte Wilson
0435-285 36

Avgifter och tillämpningsregler PDF (pdf, 301.8 kB)

Blankett InkomstförfråganPDF (pdf, 466.5 kB)

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se