Frågor och svar om flyktingmottagandet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Frågor och svar om flyktingmottagandet

Hur har ni arbetat med att informera kommuninvånarna?
Det har varit en ovanlig och svår situation som hela samhället har befunnit sig i sig och utmaningar kvarstår fortfarande. Vi har gjort vårt bästa för att informera så fort som möjligt. Klippans kommun kommer vid behov att fortsätta informera via kommunens hemsida och Facebook. Information om en allmänna flyktingsituationen i landet publiceras löpande på Migrationsverkets hemsida.

Hur informerar kommunen om det skulle bli aktuellt med ytterligare boende?
Vi tycker det är viktigt att först informera de närboende kring fastigheten. Sen läggs informationen ut på vår hemsida och på Facebook. I vissa fall har vi även bjudit in olika intressegrupper till informationsträffar.

Varför är kommunen ibland långsamma med att nå ut med information? 
Vi gör vårt bästa för att informera så fort som möjligt. Klippan är en relativt liten kommun och med den personalstyrka vi har, har vi inte möjlighet att bemanna sidan och svara utanför kontorstid. Svaret kan ibland dröja då vi som svarar på frågor på Facebook måste inhämta information från politiker och andra i kommunen.

Varför informerar inte kommunen allmänheten när ett boende för människor på flykt öppnar/planeras att öppna i en byggnad som ägs av en privatperson eller ett företag?
Förhandlingarna mellan Migrationsverket eller annan aktör och personen/företaget som planerar att öppna ett boende är belagda med sekretess. Det innebär att ingen, inklusive kommunen där fastigheten ligger, får någon information i det skedet. Kommunens ansvar för de boende på asylboenden samt HVB-hem eller familjehem i privat regi är att erbjuda barn mellan 3-18 års ålder förskola och skola.

Vad är ett HVB-boende?
HVB står för Hem för vård och boende. I praktiken fungerar det ungefär som ett internat där ungdomar bor permanent medan de går i skolan. På boendet finns personal dygnet runt som stöttar och hjälper ungdomarna att integreras i det svenska samhället. I Klippans kommun finns två HVB-boenden: Rickmansgården och Elfdalen.

Hur arbetar kommunen med att erbjuda bostäder för personer som anvisas hit?
Under 2017 kommer 37 personer med uppehållstillstånd anvisas till Klippans kommun via Arbetsförmedlingen. Vårt ansvar som kommun är att erbjuda en lämplig bostad. Vi kan inte neka att ta emot dem och därför måste vi finna lösningar snarast möjligt.

Som kommun har vi dels ett ansvar för socialt utsatta Klippanbor av olika slag oavsett etnisk tillhörighet, dels för de kommunplacerade flyktingarna. Alla kommuninvånare har samma rätt till stöd utifrån gällande lagstiftning och rätten prövas på ett likvärdigt sätt oavsett hur länge någon har bott i kommunen eller i Sverige.

Nämnas kan i detta sammanhang att trots att nyanlända har rätt till hjälp avseende bosättning så hittar de flesta som lämnar ett asylboende bostad på egen hand.

Vem ansvarar för eventuella åldersbedömningar av ensamkommande barn?
Kommuner förlitar sig vanligtvis på Migrationsverkets bedömningar av flyktingars ålder. Migrationsverket har en lagstadgad skyldighet att pröva såväl identitet som ålder. Rättsmedicinalverket är de som genomför medicinska åldersbedömningar. Migrationsverkets rättsenhet har angett att deras åldersbedömning inte binder andra myndigheter, exempelvis kommuner. Kommunens resurser är dock begränsade för att kunna göra åldersbestämningar men om kommunen misstänker att ålder angetts felaktigt inleds vanligtvis dialog med Migrationsverket.

För att underlätta hanteringen av problematiken har Sveriges kommuner och landsting (SKL) inlett ett samarbete med Migrationsverket där tanken är att kommuner ska kunna överföra information till Migrationsverket om de anser att en asylsökande på till exempel ett HVB-hem är överårig.

Klippans kommun tar mest emot ensamkommande pojkar – varför är det så?
Det är ett faktum att det är fler män och pojkar som kommer till Sverige. Anledningar till detta kan vara att kvinnor generellt är utsatta för fler utmaningar och faror under flykten och att de ofta har sämre ekonomiska resurser.

Detta är ett av skälen till att Klippans avtal avser målgruppen pojkar mellan 16-18 år. De flesta aktörer, både offentliga och privata, väljer att ha boenden för antingen pojkar eller flickor. Den främsta anledningen till detta är att skapa en lugn och trygg hemmiljö, precis som på exempelvis på internatskolor. Beslutet grundar sig i erfarenhet bland boendepersonalen i kommunen, evidensbaserat socialt arbete och det behov som finns.

Hur fördelas ansvaret mellan kommunen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen?
Migrationsverket ansvarar för att göra asylutredningar. Migrationsverket ansvarar också för uppehälle och boende för de asylsökande under asyltiden om de inte kan ordna detta på egen hand.

Arbetsförmedlingen ansvarar för nyanlända vuxnas integration eller etablering på arbetsmarknaden.

Kommunen ansvarar för stöd och boende för ensamkommande barn under asyltiden fram tills de är 18, sedan måste den ansvariga socialsekreteraren fatta beslut om ungdomen är i behov av fortsatt stöd. Som längst kan stöd ges tills ungdomen gått ut gymnasiet och efter 21 års ålder måste ungdomen klara sig själv.

Kommunen ansvarar för att erbjuda förskoleplats och skolgång för asylsökande barn mellan 3-18 år. Samma kötid till förskola gäller som för andra barn. Barn med uppehållstillstånd har skolplikt precis som andra barn.

Kommunen ansvarar också för att ta emot nyanlända vuxna och barnfamiljer via anvisning sedan den 1/3 2016. Anvisning till kommun sker om individen får uppehållstillstånd i Sverige och inte kan ordna en bostad själv.

Vad innebär det att kommunen efter den 1/3 2016 är skyldiga att ta emot nyanlända efter anvisning?
Efter att den så kallade bosättningslagen trätt i kraft behövde Klippans kommun under 2016 ta emot 40 personer via anvisning till kommunen. Under 2017 ska Klippans kommun ta emot 37 personer.

Klippans kommun ska erbjuda dessa personer en bostad, svenskastudier genom SFI och samhällsorientering. Barnen ska börja i skolan inom en månad.

Arbetsförmedlingen står för deras försörjning de första två åren och ska arbeta tillsammans med kommunen och andra samhällsaktörer för att personerna ska hitta ett arbete så snart som möjligt.

Klippans kommun har också ansvar för ensamkommande barn.

Asylsökande och personer som bor kvar i asylboende efter uppehållstillstånd är Migrationsverkets ansvar.

Boendena i Kapellet och Rickmansgården är för ensamkommande barn och ungdomar. Hur kommer detta belasta kommunens ekonomi?
För att finansiera verksamheten med mottagande av flyktingar, skolgång, tolk med mera, får kommunen bidrag från Migrationsverket, andra kostnader återsöks från Migrationsverket.

Var kan vi som närboende vända oss om det skulle uppstå problem?
Om det skulle uppstå problem med stökighet eller liknande är vi tacksamma om ni tar kontakt med oss så vi kan lösa problemet tillsammans med ungdomarna.

Hör av dig till:
Klippans kommuns kundtjänst
Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se

Planeras det fler boenden i kommunens egen regi?
Ett boende med träningslägenheter för ensamkommande barn planeras i det så kallade Kyrksalshuset vid Åbyskolan. Några av lägenheterna kommer att hyras ut till vuxna nyanlända och eventuellt andra som behöver hjälp med bostad. När behovet minskar är tanken att lägenheterna ska kunna hyras ut som exempelvis studentboende till gymnasieelever eller andra som behöver boende.

Migrationsverkets boende på Ljungbyhed park området
Migrationsverket driver ett ankomstboende eller transitboende på Ljungbyhedpark området, detta är ett boende för asylsökande som ännu inte fått ett boende där de kan bo hela asyltiden. Syftet är att den asylsökande ska ha en tillfällig bostad under 3-7 dygn medan han eller hon registrerar sin asylansökan och slussas vidare till ett asylboende.

Planeras det fler boenden i Migrationsverkets regi?
Vi i Klippans kommun har inte fått någon information om att Migrationsverket planerar att öppna fler boenden. Om det blir aktuellt kommer vi att gå ut med informationen via kommunens hemsida samt Facebook.

Hur jobbar Klippans kommun med säkerheten kring (planerade) boenden?
Vi har alltid ett pågående säkerhetsarbete som rör hela kommunen. Vi kommer inte gå in på specifika detaljer gällande vårt arbete med säkerhet då vi inte vill att detta ska spridas till allmänheten i stort. 

Vem betalar om det blir utryckning av räddningstjänst till ett boende på grund av ett falskt larm?
Den aktör som ansvarar för boendet betalar.