Personlig assistans

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd för dig som har en varaktig funktionsnedsättning och är under 65 år.

Det kan vara en:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • förvärvad hjärnskada i vuxen ålder
  • fysisk eller psykisk funktionsnedsättning med omfattande behov av stöd och service

Stödet ska hjälpa dig i din vardag och stärka dina möjligheter att leva ett  självständigt och oberoende liv. Det kan handla om personlig hygien, måltider, av- och påklädning, kommunikation med andra eller annan hjälp.

Vem utför den personliga assistansen?

Du som har blivit beviljad personlig assistans väljer själv (eller genom god man/företrädare) vem som ska utföra assistansen.

Det finns tre olika sätt att välja utförare:

  • Att få den personliga assistansen genom kommunen
  • Att få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare
  • Att anlita en annan utförare

Vem står för kostnaden för den personliga assistansen?

Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans upp till högst 20 timmar per vecka. Du som har behov av personlig assistans för mer än 20 timmar per vecka har rätt att få assistansersättning enligt 51 kap socialförsäkringsbalken. Försäkringskassan beslutar om och betalar ut assistansersättningen, men kommunen svarar ekonomiskt för 20 timmar per vecka.

Lagen styr vem som kan få stödet

Vem som kan få personlig assistans styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lagen delar in olika typer av funktionsnedsättningar i olika så kalladepersonkretsar. För att bli beviljad personlig assistans måste du tillhöra tillhöra personkrets 1, 2 eller 3.

Så ansöker du

Ansökan om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade görs hos LSS-handläggarna eller Försäkringskassanlänk till annan webbplats.

Du som har fått beslut om personlig assistans

Om du efter ansökan hos LSS-handläggare har beviljats personlig assistans lämnas en beställning till Avdelningen för Stöd och Omsorg som kontaktar dig och tillsammans planerar ni hur insatsen skall utformas.

Ansök om stöd

För att få stöd och hjälp ska du lämna in en ansökan till Socialförvaltningen. Du eller en anhörig tar kontakt med någon av LSS-handläggarna som informerar dig om hur du gör en ansökan. När du har lämnat in din ansökan gör handläggaren en utredning om ditt stödbehov. Handläggaren fattar därefter ett beslut utifrån lagar och individuella behov och meddelar dig beslutet

Information till assistansanordnare

Klippans Kommun tillämpar nya regler för utbetalning av assistansersättning vid personlig assistans LSS samt tillfällig utökning personlig assistans LSS. Klicka här för mer information samt för att få Klippans kommuns uträkningsblankett.

Kontakt

Klippans kommun, socialförvaltningen
Telefon: 0435-280 00
E-post:
social@klippan.se

För aktuella telefontider till din handläggare klicka här.

Kontaktinformation till avdelningschef och enhetschefer för Avdelningen för IFO/LSS

Blanketter