Våld mot äldre

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Risken för våld och övergrepp ökar när beroendet av hjälp ökar för att klara vardagen och den vanligaste förövaren är en manlig familjemedlem. I parförhållanden kan det också vara kvinnan som utövar våldet. Ett annat exempel är att en missbrukare utsätter sin förälder för hot och våld för att till exempel få pengar. Ekonomiskt beroende eller vårdbehov mellan föräldrar och barn kan vara faktorer som utlöser övergrepp mot äldre.

Våld mot äldre kvinnor som begås av en närstående är ett relativt osynligt problem då det dels handlar om att kvinnorna själva kan ha svårt att berätta om vad de utsätts för dels för att omgivningen inte är uppmärksam på att det kan förekomma. En del våldsutsatta äldre kvinnor har ett omfattande beroende av sin omgivning för det dagliga livet, vilket gör dem extra sårbara. Våldet kan förutom det fysiska och psykiska bestå av försummelse, att ge otillräcklig vård, felaktig medicinering o.s.v.

Tecken på vanvård eller övergrepp, t.ex. vissa skador som ben – och armbrott och blåmärken, är inte alltid lätt att känna igen eftersom dessa istället kan uppfattas som uttryck för normalt åldrande eller som symtom på sjukdom, och sätts därmed inte i samband med utsatthet för våld.