Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Avgiften baseras på din inkomst
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst före skatt upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss nivå.
Med hushåll avses både ensamstående och sammanboende makar.  Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress, oavsett om sammanboende är vårdnadshavare/förälder till barnet eller inte.
Det är viktigt att du lämnar in din inkomstuppgift till oss i samband med platserbjudande. Om du inte gör detta tas den högsta avgiften ut.
Du som förälder/vårdnadshavare är skyldig att meddela förändringar som påverkar barnomsorgsavgiften. Det kan gälla inkomstförändringar, schemaförändringar eller ändrade familjeförhållanden. Förändringar meddelas via kommunens e-tjänst.

Till avgiftsgrundande inkomst räknas samtliga beskattningsbara bidrag och ersättningar, tex:

 • Lön (före skatt inklusive ob-tillägg och semesterersättning).
 • Sjukpenning/föräldrapenning (före skatt).
 • Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS).
 • Vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdelen).
 • Livränta.
 • Statligt studiestöd, särskilt studiestöd och särskilt vuxenstudiestöd (ej lånedel).
 • Arvode för vård av barn i familjehem.
 • Familjebidrag i form av familjepenning/dagpenning.
 • Pension (ej barnpension).
 • Sjukbidrag.
 • Skattepliktiga förmåner. 
 • Aktivitetsstöd/utbildningsbidrag (före skatt).
 • Arbetslösersättning.
 • Utbildningskontrakt.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgifts-grundade inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgifts-grundade inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn.
Det yngsta barnet räknas som "Barn 1". 

Inkomsttaket är 47 490 kr per månad fr o m 2019.

Maxtaxa 2019

Maxtaxa för barn placerade i förskola eller pedagogisk omsorg (1-5 år)
Avgift för förskoleverksamhet (Förskola/pedagogisk omsorg)      
Barn 1:  3 procent  av inkomsten - högst 1 425 kronor. 
Barn 2:  2 procent av inkomsten -  högst 950 kronor. 
Barn 3:  1 procent av inkomsten -  högst 475 kronor. 
Barn 4:  Ingen avgift. 

Maxtaxa för barn placerade i fritidshem eller pedagogiskt omsorg (6-12 år)
Avgift för fritidshem/pedagogisk omsorg (6-12 år):   
Barn 1:  2 procent av inkomsten - högst 950 kronor.  
Barn 2:  1 procent av inkomsten - högst 475 kronor.  
Barn 3   1 procent  av inkomsten - högst 475 kronor.
Barn 4:  Ingen avgift. 

Avgiften betalas 12 månader/år.

Avgiften gäller från barnets första placeringsdag. Platsen är ett abonnemang. Avgift ska betalas även om barnet är tillfälligt frånvarande. Fakturan för aktuell månad skickas ut omkring den 15:e-20:e varje månad. Betalas inte fakturan så medför detta avstängning från barnomsorgen.

Förskoleavgiften reduceras med 30 % från och med höstterminen det året barnet fyller 3 år. Under juni, juli och augusti reduceras inte avgiften, utan ordinarie taxa gäller.

För 3-5 åringar som endast deltar i Allmän förskola (15 timmar) är verksamheten avgiftsfri. I Allmän förskola har du inte rätt till omsorg på lov (t. ex. jul- och sommarlov) och studiedagar.

Vid omplacering och nyplacering ska tidigare skulder vara betalda.

Ansökan om betalningsfri månad för barn placerat i förskola eller pedagogisk omsorg (1-5 år)
Du som vårdnadshavare kan ansöka om att få en betalningsfri månad om barnet har fyra veckor sammanhängande ledighet. Ansökan ska ske senast två månader innan barnets ledighet, om den betalningsfria månaden ska bli den månad som barnet är ledigt. Skickar du in ansökan senare blir det en annan månad senare under året som blir betalningsfri. 
Efter ledigheten kontrolleras det att barnet varit ledigt i de fyra veckor som ansökan gällde.

Ledigheten kan sökas under innevarande kalenderår. Om ledigheten är under december månad kan den sammanhängande perioden inte gå över på nästkommande år (exempelvis vecka 49-2). Gäller ledigheten december månad ska ansökan skickas in till Barn- och utbildningsförvaltningen senast 1 november.

Obs! Betalningsfri månad kan endast erhållas en gång per år.

Avgiftskontroll
Avgiftskontroll sker kontinuerligt. Vi jämför de inkomstuppgifterna som lämnats till oss under det aktuella året med den totala taxerade inkomst som du hade enligt Skatteverkets register. Hushållets gemensamma årsinkomst före skatt delas med 12 månader för att få en genomsnittlig månadsinkomst.

Ansökan av delad faktura ska ske skriftligt.