Klippans logotype

Vad kostar en plats inom barnomsorgen?

Gör en beräkning på din barnomsorgsavgiftlänk till annan webbplats

Räkneapparat
linje

Barnomsorgsavgiften baseras på din inkomst

Avgiften är baserad på hushållets gemensamma inkomst före skatt. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress. Det är därför väldigt viktigt att du lämnar in din inkomstuppgift till oss i samband med platserbjudande. Om du inte gör detta tas den högsta avgiften ut.

Till avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Lön (före skatt inklusive ob-tillägg och semesterersättning).
 • Sjukpenning/föräldrapenning (före skatt).
 • Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS).
 • Vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdelen).
 • Livränta.
 • Statligt studiestöd, särskilt studiestöd och särskilt vuxenstudiestöd (ej lånedel).
 • Arvode för vård av barn i familjehem.
 • Familjebidrag i form av familjepenning/dagpenning.
 • Pension (ej barnpension).
 • Sjukbidrag.
 • Skattepliktiga naturaförmåner. 

Bra att veta!

Under perioden september till maj är allmänna förskolan för 3-5 åringar
kostnadsfri, det vill säga 15 timmar per vecka dras från avgiften. Under juni, juli och augusti gäller taxa för ordinarie förskoleverksamhet.

Maxtaxa för barn placerade i förskola och fritidshem

Klippans kommun har maxtaxa för barn placerade i förskola och fritidshem. Maxtaxan innebär:

Avgift för förskoleverksamhet (Förskola/pedagogisk omsorg)      
Barn 1:  3 procent  av inkomsten - högst 1 362 kronor. 
Barn 2:  2 procent av inkomsten -  högst 908 kronor. 
Barn 3:  1 procent av inkomsten -  högst 454 kronor. 
Barn 4:  Ingen avgift.
     
Avgiften beräknas på följande tidsintervaller för förskoleverksamheten      
0 - 15 timmar/vecka:  60 procent.    
15,1 - 28 timmar/vecka:  80 procent.    
28.1 - -- timmar/vecka:  100 procent.    
     
Avgift för skolbarnomsorg (fritidshem/pedagogisk omsorg):   
Barn 1:  2 procent av inkomsten - högst 908 kronor.  
Barn 2:  1 procent av inkomsten - högst 454 kronor.  
Barn 3   1 procent  av inkomsten - högst 454 kronor.
Barn 4:  Ingen avgift.
      
Inga tidsintervaller finns under skolbarnomsorgen. 

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Det yngsta barnet räknas som första barn. Vistelsetiden ligger till grund för avgiften för barn som är i förskoleverksamhet. Avgiften betalas 12 månader/år.

Du som förälder/vårdnadshavare är skyldig att meddela ansvarig handläggare på förvaltningen om förändringar som påverkar barnomsorgsavgiften. Det kan gälla inkomstförändringar, schemaförändringar eller ändrade familjeförhållanden.

Avgiften gäller från barnet första placeringsdag och tas ut 12 månader/år. Platsen är ett abonnemang. Avgift ska betalas även om barnet är tillfälligt frånvarande. Fakturan för aktuell månad skickas ut omkring den 15:e-20:e varje månad. Betalas inte fakturan så medför detta avstängning från barnomsorgen.

Vid omplacering och nyplacering ska tidigare skulder vara betalda.

För förskolebarn som anvisats plats i barnomsorgen enligt kap 2 a § 9 skollagen, tas ingen avgift ut för vistelsetid 15 timmar/vecka. För vistelsetid därutöver, tas avgift ut enligt fastställd taxa.

Avgiftskontroll sker kontinuerligt. Vi jämför de inkomstuppgifterna som lämnats till oss under det aktuella året med den totala taxerade inkomst som du hade enligt Skatteverkets register. Hushållets gemensamma årsinkomst före skatt delas med 12 månader för att få en genomsnittlig månadsinkomst.

Ansökan av delad faktura ska ske skriftligt.

Senast uppdaterad: 2017-02-28
Sidansvarig: Åsa Lönn

Relaterad information

Klippans kommuns kundtjänst

0435-280 00


E-post: kommun@klippan.se

till kontaktsida
till e-tjänsterna
till synpunktshanteraren

Öppettider
Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.30 - 17.30.

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se