Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Avgiften baseras på din inkomst
Avgiften är baserad på hushållets gemensamma inkomst före skatt. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress, oavsett om sammanboende är vårdnadshavare/förälder till barnet eller inte.
Det är viktigt att du lämnar in din inkomstuppgift till oss i samband med platserbjudande. Om du inte gör detta tas den högsta avgiften ut.

Till avgiftsgrundande inkomst räknas:

 • Lön (före skatt inklusive ob-tillägg och semesterersättning).
 • Sjukpenning/föräldrapenning (före skatt).
 • Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS).
 • Vårdbidrag för handikappat barn (arvodesdelen).
 • Livränta.
 • Statligt studiestöd, särskilt studiestöd och särskilt vuxenstudiestöd (ej lånedel).
 • Arvode för vård av barn i familjehem.
 • Familjebidrag i form av familjepenning/dagpenning.
 • Pension (ej barnpension).
 • Sjukbidrag.
 • Skattepliktiga naturaförmåner. 

Bra att veta!
Under perioden september till maj är allmänna förskolan för 3-5 åringar kostnadsfri, det vill säga 15 timmar per vecka dras från avgiften. Under juni, juli och augusti gäller taxa för ordinarie förskoleverksamhet.

Maxtaxa för barn placerade i förskola eller pedagogisk omsorg (1-5 år)
Avgift för förskoleverksamhet (Förskola/pedagogisk omsorg)      
Barn 1:  3 procent  av inkomsten - högst 1 382 kronor. 
Barn 2:  2 procent av inkomsten -  högst 922 kronor. 
Barn 3:  1 procent av inkomsten -  högst 461 kronor. 
Barn 4:  Ingen avgift. 

Maxtaxa för barn placerade i fritidshem eller pedagogiskt omsorg (6-12 år)
Avgift för fritidshem/pedagogisk omsorg (6-12 år):   
Barn 1:  2 procent av inkomsten - högst 922 kronor.  
Barn 2:  1 procent av inkomsten - högst 461 kronor.  
Barn 3   1 procent  av inkomsten - högst 461 kronor.
Barn 4:  Ingen avgift. 

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Det yngsta barnet räknas som första barn.  Avgiften betalas 12 månader/år.

Du som förälder/vårdnadshavare är skyldig att meddela ansvarig handläggare på förvaltningen om förändringar som påverkar barnomsorgsavgiften. Det kan gälla inkomstförändringar, schemaförändringar eller ändrade familjeförhållanden.

Avgiften gäller från barnet första placeringsdag och tas ut 12 månader/år. Platsen är ett abonnemang. Avgift ska betalas även om barnet är tillfälligt frånvarande. Fakturan för aktuell månad skickas ut omkring den 15:e-20:e varje månad. Betalas inte fakturan så medför detta avstängning från barnomsorgen.

Vid omplacering och nyplacering ska tidigare skulder vara betalda.

För förskolebarn som anvisats plats i barnomsorgen enligt kap 2 a § 9 skollagen, tas ingen avgift ut för vistelsetid 15 timmar/vecka. För vistelsetid därutöver, tas avgift ut enligt fastställd taxa.


Ansökan om betalningsfri månad

Vårdnadshavare kan ansöka om betalningsfri månad för barn placerat i förskola eller pedagogisk omsorg (1-5 år) vid fyra veckors sammanhängande ledighet. Ledighet kan sökas under innevarande kalender år. Om ledighet uttages under december månad kan den sammanhängande perioden inte gå över på nästkommande år (exempelvis vecka 50-1). Gäller ledighet december månad ska ansökan vara Barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast 15 november.

Den betalningsfria månaden ska vara i nära anslutning efter ledighet. Dock beror detta på när ansökan kommer oss tillhanda.
Obs! Betalningsfri månad kan endast erhållas en gång per år.

 

Avgiftskontroll
Avgiftskontroll sker kontinuerligt. Vi jämför de inkomstuppgifterna som lämnats till oss under det aktuella året med den totala taxerade inkomst som du hade enligt Skatteverkets register. Hushållets gemensamma årsinkomst före skatt delas med 12 månader för att få en genomsnittlig månadsinkomst.

Ansökan av delad faktura ska ske skriftligt.