Mål och värdegrund

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Mål och värdegrund

Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010

Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010

Förskolans uppdrag

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar." (Lpfö 98/10, kap.1)


Kvalitetsredovisning för Pilagårdens förskola 2015/2016

En kvalitetsredovisning berättar om året som gått. Kvalitetsredovisningen innehåller också bedömningar av hur mål uppnåtts. Dokumentationen är en förutsättning för att kunna kartlägga verksamheten och identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen." 

Här kan du ta del av Pilagårdens kvalitetsredovisning för 2015/2016PDF (pdf, 112.6 kB)

Värdegrund och likabehandling

Vi strävar efter att varje barn på sikt utvecklar:

  • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman.
  • Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund.

I förskolan stimulerar vi barnens samspel, hjälper dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, att kompromissa och att respektera varandra. Det är ett lärande som utvecklas successivt vartefter barnen växer och mognar.

Du kan läsa mer om detta arbete i Pilagården förskolas Likabehandlingsplan.PDF (pdf, 212.3 kB)

Relaterade länkar

Pilagårdens förskola
Besöksadress: Stationsvägen 4, Östra Ljungby

Blåsippan: 0734-398035

Vitsippan: 0734-398265

Myrorna: 0734-398036

Kontaktinformation Barn- och utbildningsförvaltningen