Mål och värdegrund

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Mål och värdegrund

Skogsbrynets Likabehandlingsplan

I förskolan stimulerar vi barnens samspel, hjälper dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, att kompromissa och att respektera varandra. Det är ett lärande som utvecklas successivt vartefter barnen växer och mognar.

I Läroplan för förskolan står det att förskolans verksamhet ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar; "Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår miljö".

"En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhälle vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen."

Vi strävar efter att varje barn på sikt utvecklar:

  • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

  • Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman.

  • Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund.

Kränkningar på förskolan kan förekomma om någon retas eller försöker frysa ut någon. Det är viktigt att alla vuxna på förskolan tydligt visar att detta inte är ok. Vi pratar med barnen och hjälper barnen att hitta lösningar, komma överens och respektera varandra. Det kan vara en stor omställning att lära sig att ta hänsyn till många barn i förskolan och att ingå i en grupp av mer eller mindre okända barn. Detta måste vi pedagoger i samarbete med hemmet hjälpa barnen med.

Det är också viktigt att du som förälder tar kontakt med förskolan om du får kännedom om att ett barn anser sig kränkt. Förskolans personal har tystnadsplikt och avslöjar inte varifrån informationen har kommit.

Relaterade länkar

LikabehandlingsplanPDF (pdf, 199 kB)

Redovisning kvalitetsarbete 2015/2016PDF (pdf, 247.6 kB)