Mål och Värdegrund

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Utdrag ur LIKABEHANDLINGSPLANEN

VISION

Arbetet med värdegrundsfrågor på förskolan ska lägga grunden för empati och för hur man beter sig mot varandra redan i tidig ålder. Barnen skall få vistas i en miljö där vi vuxna är förebilder och där vi ser varje barn utifrån deras möjligheter. På förskolan ska vi vara tydliga med att alla människor har lika värde oavsett kön eller etnicitet. Vi vill också uppmuntra och stärka barnens medkänsla och förmåga att leva sig in i andras situation.
 
Vi strävar efter att varje barn utvecklar:

  • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman.
  • Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund.
  • Stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

 
 
För att skapa en god fysisk och psykosocial verksamhetsmiljö är vår likabehandlingsplan  indelad i:      

  • Förebygga
  • Upptäck, utreda och åtgärda
  • Uppföljning och utvärdering