Mål och värdegrund

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Mål och värdegrund

Förskolans uppdrag


"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god peda-gogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar." (Lpfö 98/10, kap.1)

Läroplan för förskolan
Lpfö 98
Reviderad 2010

Relaterade länkar