Klippans logotype

Mål och värdegrund

Förskolans uppdrag


"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god peda-gogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar." (Lpfö 98/10, kap.1)

Läroplan för förskolan
Lpfö 98
Reviderad 2010

Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010
Senast uppdaterad: 2016-10-11
Sidansvarig: Annika Samuelsson

Relaterade länkar

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se