Trygghet och trivsel

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Trygghet och trivsel

Ordningsregler

Syftet med att skolan har en likabehandlingsplan är:
Att utveckla en trygg, omtänksam, respektfull, medmänsklig miljö på skolan.

Skollagen

En likabehandlingsplan enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen (2008:567) och en plan mot kränkande behandling enligt 14 kap. 8 § skollagen ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av eleverna vid den verksamhet för vilken planen gäller.
I korthet går lagen ut på att:

  • Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan.
  • Inget barn och ingen elev ska diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
  • Elever som diskrimineras av skolans personal har rätt till skadestånd.
  • Skolan har ett särskilt ansvar för att elever som utsätts för trakasserier får den hjälp de behöver.
  • Skolans huvudman har det övergripande ansvaret för att lagen efterlevs.
  • I lagen finns ett förbud mot repressalier. Med detta menas att om barn eller en elev har anmält någon ansvarig person för kränkande behandling eller medverkat i en utredning som gäller överträdelser av lagen så införs ett förbud att bestraffa barnet eller eleven som av en följd av detta.

När skolan får kännedom om trakasserier och kränkningar måste vi alltid göra en utredning för att ta reda på vad som hänt.
För att kunna leva upp till dessa mål är ett samarbete mellan skola och hem mycket viktigt. Vi måste ta kontakt med varandra när någonting har hänt, så att alla inblandade är informerade och kan hjälpa till i arbetet; skolans personal, föräldrar och elever.
Planen ska också innehålla mål för hur arbetet planeras med utgångspunkt bland annat ifrån enkäter, åtgärder ska redovisas och slutligen en uppföljning redovisas utifrån hur det gick.

 

Relaterade länkar

Ordningsregler 2017-2018PDF (pdf, 680.4 kB)