Kvalitetsarbete

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kvalitetsarbete

Verksamheten följer barn- och utbildningsförvaltningens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete. Uppföljning och utvärdering av skolans mål och strategier sker kontinuerligt på elev-, personal-, ämnes-, och arbetslagsnivå. Elevråd och elevskyddsombud deltar i processerna.

Föräldrainflytande sker genom enkäter, föräldramöten, föräldraråd, utvecklingssamtal och direktkontakt med skolan.

Elevernas måluppfyllelse är fokus i all utvärdering.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas genom trygghetsvandringar, samtal med elevrådet, kamratstödjare och föräldraråd. Qualisenkät med fokus på trygghet och trivsel genomförs i åk 2, 5 och 8.

Samtliga resultat analyseras och prioriterade mål för nästkommande läsår tas fram, och en plan för det kommande arbetet upprättas.

Kvalitetsarbetet redovisas en gång om året i en så kallad kvalitetsredovisning.

Relaterade länkar