Klippans logotype

Specialpedagogik och särskilda insatser

En kvinnlig lärare hjälper en pojke med skolarbetet

Så arbetar vi med läs- och skrivsvårigheter

Arbetet med läs- och skrivsvårigheter påbörjas redan i förskolan. Det förebyggande arbetet fortsätter genom att dokumentera barnets språk-, läs- och skrivutveckling under hela grundskolan. Vi arbetar med läsförberedande metoder och olika metoder för läsinlärning. Vi verkar även för en språkutvecklande miljö som genomsyrar alla skolans verksamheter.

Grundskolan erbjuder råd och stöd till personal, föräldrar och elever. Vi erbjuder kartläggning av läs- och skrivsvårigheter, samt insatser för enskilda barn som visar tecken på språk-, läs- och skrivsvårigheter. Vi erbjuder även tillgång till kompensatoriska hjälpmedel, som dataprogram och talsyntes. Vid behov erbjuds individuellt anpassad undervisning med till exempel möjlighet att få längre provtid eller muntliga prov. Vid behov kan vi även hänvisa till logoped för vidare utredning och eventuell förskrivning av hjälpmedel.

Läslots till läslust - Hjälp för barn med läs- och skrivsvårigheter 

Läslots är ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen och en del i arbetet att förebygga och tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter. På kommunens bibliotek finns ett stort utbud för barn och elever med behov av särskilda hjälpmedel.

På biblioteket kan du:

  • låna lättlästa böcker skrivna på lätt svenska. Meningarna är korta, språket är enkelt och tydligt och böckerna innehåller ofta bilder.
  • låna ljudböcker
  • låna talböcker. De kallas också Daisy och är inlästa böcker som bara kan lånas på bibliotek.
  • få hjälp med att ladda ner talböcker. På Klippans bibliotek kan man få en egen inloggning till Legimus som är MTM:s digitala bibliotek (MTM=Myndigheten för Tillgängliga Medier). Då får man tillgång till alla de talböcker som finns nedladdningsbara där. När man har fått sin inloggning kan man ladda ner talböckerna till dator eller telefon.

Alla som har en läsnedsättning får låna talböcker. Det kan till exempel vara barn med synskada, dyslexi, rörelsehinder eller utvecklingsstörning. Även föräldrar och lärare får lov att låna till barn och ungdomar. Det behövs inget intyg för att få låna talböcker.

Fördelarna med talböcker är att hastigheten på inläsningen kan ändras och att det går att sätta bokmärken. Ibland finns Bok och Daisy kombinerat så att man kan lyssna och följa med i boken samtidigt. En talbok kan läsas på många sätt. Det finns Daisy-spelare, läsprogram för dator och appar för mobiltelefon och surfplattor. Man kan också läsa talboken i mp3-spelare. 

Pojke och flicka vid en dator

Skoldatateket

Klippans kommun har ett Skoldatatek med fokus på IKT och specialpedagogik. Skoldatateket riktas till barn och unga i behov av särskilt stöd inom områdena inlärnings- och koncentrationssvårigheter och SvA-undervisning.

Skoldatatekets verksamhet vänder sig till barn och elever upp till 20 år med fokus på inkludering, tillgänglighet och likvärdighet i undervisningen i Klippans skolor. Även utveckling av pedagogernas kunskaper när det gäller betydelsen av alternativa verktyg i inlärningen är av stor vikt. Exempel på alternativa verktyg kan vara lärplatta, mobiltelefon och dator med utvald programvara.

Skoldatateket erbjuder elever och pedagoger inom förskolan/ skolan information och fortbildning. Elever erbjuds dessutom utprovning av alternativa verktyg. Det kan handla om olika program för datorer, appar för läsplatta och/eller smartphone. Ansökan sker via förskolans/skolans Elevhälsoteam.

Ventilen - för barn som far illa eller riskerar att fara illa

Ventilen är en del av centrala elevhälsan. Under Ventilens tak finns Proaktiva teamet, ”Time Out”, Resurs AST och Brobyggare. Resurs AST är en undervisningsgrupp med inriktning på autismspektrumtillstånd (AST).

Ventilen är ett stöd för skolorna kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Fokus ligger på det förebyggande arbetet. Ventilen samarbetar med olika verksamheter som möter de unga, som skola, BUP, polis, fritids- och socialförvaltningen.

Läs mer om Ventilen här.

Senast uppdaterad: 2016-04-04
Sidansvarig: Lisette Kristensson

Kontakta Skoldatateket

Kontakta biblioteket

Boka tid: När du ska börja ladda ner talböcker bokar du en tid på biblioteket, så att vi kan hjälpa dig och ditt barn på bästa sätt och visa hur man gör.

Ring 0435-28176

eller skicka e-post till: bibliotek@klippan.se 

Bibliotekets hemsidalänk till annan webbplats

Klippans kommun
Besöksadress: Trädgårdsgatan 12, Klippan
Postadress: Klippans kommun, 264 80 Klippan


Telefon: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se