Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2019-08-28

Ärenden Socialnämnden 2019-08-28

- Val av justerare
- Godkännande av dagordning
- Upphandling av färdtjänst och riksfärdtjänst
- Utökning av socialjourens verksamhet
- Anslutning till gemensam familjerådgivning i Familjen Helsingborg
- Muntlig information gällande Ekonomiskt bistånd
- Förvaltningsinformation
- Bostad med särskild service enligt LSS på Väpnaren
- Budgetuppföljning juli 2019
- Delegation av attesträtt
- Remissvar Stärkt kompetens i vård och omsorg
- Delegationsärende
- Anmälningsärende till nämnden
- Inbjudan till Jubileum Kognitiv Medicin, Ängelholms sjukhus
- Redovisning av Kommunala pensionärsrådets sammanträde 190627

Upphandling av färdtjänst och riksfärdtjänst
Den 31 januari 2020 löper gällande avtal med Taxi Ängelholm ut avseende färdtjänst. Med anledning av det gav Socialnämnden i januari 2019 förvaltningen i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att ta fram upphandlingsunderlag med kravspecifikation ur förvaltningens perspektiv inför en upphandling av färdtjänst och riksfärdtjänst med Klippans kommun som huvudman.

Utökning av socialjourens verksamhet
Socialnämnden köper sedan 2010 socialjour genom avtal med Helsingborgs stad. Det är också genom detta avtal som flertalet av familjen Helsingborgs kommuner tillhandahåller socialjour utanför kontorstid. Nuvarande avtal innebär att det är möjligt att ringa till socialjouren på fredagar mellan 17 – 02, lördagar mellan 10 – 02, söndagar mellan 10 och 24, måndagar/torsdagar mellan 17–24. Kostanden för nuvarande avtal uppgår till 263 tkr/år.

Anslutning till gemensam familjerådgivning i Familjen Helsingborg
Klippans kommun har idag en medarbetare som arbetar som familjerådgivare med mottagning på Rönngården. Tjänsten som familjerådgivare delas mellan Klippan och Perstorps kommun, där 20 % av en heltid är förlagd till Perstorp och 80 % till Klippan där 50 % av heltiden är tillägnad familjerådgivning och resterande 30 % läggs på andra arbetsuppgifter så som handledning till andra personalgrupper inom IFO/FO.

Bostad med särskild service enligt LSS på Väpnaren
I Socialnämndens lokalförsörjningsplan som antogs vid sammanträdet den 30 maj 2018 konstaterar nämnden att det finns ett behov av att utöka sitt bestånd av bostäder med särskild service i form av servicebostäder enligt LSS 9 § 9.

Under hösten 2018 meddelade Treklövern att det fanns möjlighet att upplåta Väpnarens två översta våningsplan, med 16 lägenheter, till en servicebostad enligt LSS 9 § 9.

Budgetuppföljning juli 2019
Resultat totalt för socialnämnden
Fram till och med juli månads utgång har Socialförvaltningen ett ackumulerat överskott motsvarande 7,8 mnkr. Intäkterna visar ett underskott på 2,9 mnkr och kostnaderna ett överskott på 10,7 mnkr. Nämndens budget är till största delen uppdelad i tolftedelar. Första halvåret visar på en lägre förbrukning av resurser.

Remissvar Stärkt kompetens i vård och omsorg
Klippans kommun har bjudits in att lämna synpunkter på Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket undersköterska. Remissinstansernas svar ska ha in kommit till Socialdepartementet senast den 20 september 2019. I kommunens interna remissförfarande har Socialnämnden ombetts yttra sig över betänkandet.

Vill du läsa protokollet i sin helhet och vad som beslutades, se här.PDF (pdf, 1.9 MB)

Publicerad: 2019-09-06