Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2020-01-29

Ärenden Socialnämnden 2020-01-29

- Val av justerare
- Godkännande av dagordning
- Utdrag ur belastningsregistret
- Tillsynsplan serveringstillstånd 2020 och Redovisning 2019
- Riktlinje för kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder med särskild service enligt LSS 9 § 9
- Yttrande till AMV i ärende 2019/025844
- Yttrande till AMV i ärende 2019/059902 
- Förvaltningsinformation
- Anmälningar för kännedom
- Muntlig information gällande aktiviteter för äldre
- Rollatorservice
- Pensionärsrådets sammanträde 200109
- Höja personaltätheten hos brukarna SÄBO

Utdrag ur belastningsregistret
Det råder en legal skyldighet inom vissa områden att lämna utdrag ur belastningsregister i samband med erbjudande om anställning. Skyldigheten gäller arbete med barn, t.ex. inom skola och funktionshinderomsorgen. I övrigt saknas reglering kring arbetsgivares rätt att begära belastningsregisterutdrag.

Socialnämnden beslutar att belastningsregisterutdrag, utöver den lagstadgade skyldigheten, ska begäras för samtlig personal vid erbjudande om anställning inom socialförvaltning. Skyldigheten ska gälla oavsett anställningsform eller befattning

Riktlinje för kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder med särskild service enligt LSS 9 § 9 
Vid Socialnämndens sammanträde den 18 december 2019 återremitterade nämnden ärendet om ”Riktlinje för kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder med särskild service enligt LSS 9 § 9” med instruktionen att synpunkter på den föreslagna riktlinjen skulle inhämtas från berörda intresseorganisationer.

Socialnämnden beslutar att anta "Riktlinje för kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder med särskild service enligt LSS 9 § 9".

Yttrande till AMV i ärende 2019/025844
I inspektionsmeddelande, daterat 2019-10-11, har Arbetsmiljöverket, AMV, meddelat att de vid inspektion av arbetsmiljöarbetet på kommunens särskilda boenden och hemtjänstverksamheter den 8-10 oktober 2019 observerat en del som fungerade bra men också en del som socialnämnden behöver förbättra.

Yttrande till AMV i ärende 2019/059902
Arbetsmiljöverket, AMV, har i skrivelse, daterad 2019-12-04, gett Klippans kommun möjlighet att yttra sig avseende att AMV överväger att besluta om ett föreläggande mot kommunen.

Muntlig information gällande aktiviteter för äldre
Ordförande Anna Andresen (M) informerar gällande vad kommunen idag kan erbjuda de äldre. Idag är det endast aktiviteter såsom balansgympa och underhållning som kontinuerligt erbjuds. Det finns stora önskemål från pensionärsorganisationerna att kommunen hjälper till att organisera fler aktiviteter för äldre, likaså att det finns lämpliga lokaler att tillgå när arrangemang ska hållas.

Rollatorservice
Ordförande Anna Andresen (M) tillsammans med samverkan Klippan önskar bli uppdaterade gällande hur rullatorservice fungerar i Klippans kommun.

Pensionärsrådets sammanträde 200109
Lars Johan Forsberg (C) som är socialnämndens representant i pensionärsrådet informerade från föregående sammanträde som var den 9 januari 2020.

Höja personaltätheten hos brukarna SÄBO
Samverkan Klippan har frågor kring hur Klippans socialförvaltning kan öka personaltätheten på kommunens särskild boende. Önskemål om att få presenterat olika nivåer på personaltäthet uitfrån att höja bemaningen.

Vill du läsa protokollet i sin helhet och vad som beslutades, se härPDF (pdf, 1.7 MB)

Publicerad: 2020-02-04